ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านแหลมทองพัฒนา -
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 2.บ้านนางาม -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 - ลูกไก่เนื้อ 17,500
-
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 17,000
-
 3.บ้านน้ำปู่ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 4.บ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 32,500
- -
 5.บ้านทุ่งทอง -
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 21,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 34,600
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 6.เตชะไพบูลย์ (2) -
 - ไก่พื้นเมือง 5,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 12,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
- -
 7.บ้านหนองนกเขียน -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 - ปลูกมันสำปะหลัง 3,200
- -
 8.บ้านโคกสีแก้ว -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 9.บ้านเทพประทาน -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 10.อุดรวัฒนานุสรณ์ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
- -
 11.บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 34,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 21,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 12.บ้านตาดน้ำพุ -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 39,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 13.บ้านวังเลาโสมสวรรค์ -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
- -
 14.บ้านติ้ว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15.บ้านท่าโสม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,500
- -
 16.บ้านนาตูม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 17.อนุบาลบ้านก้องวิทยา -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 18.บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 3,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 19.บ้านนางัว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 115,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 20.ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 118,800
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 20,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 2,400
- -
 21.โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า(หลัง) 32,000
- -
 22.บ้านขัวล้อ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 23.บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 24.บ้านน้ำทรง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ลูกไก่เนื้อ 17,500
- -
 25.บ้านหนองกุงหนองเจริญ -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 37,000
- -
 26.บ้านนาคูณ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 27.บ้านหลุมข้าว -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 27,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 - พ่อแม่เป็ดเทศ 12,000
- -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 6,900
- -
 28.บ้านหัวขัว -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 29.บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 33,000
-
 30.บ้านโสมเยี่ยม -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 31.บ้านนายูง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -

รวมงบที่จัดสรร 2,443,600 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net