ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านห้วยบงดงมะไฟ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 18,000
-
 2.บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 3.บ้านดอนแก้ว -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน 27,000
- -
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 17,500
- -
 4.บ้านสี่แจ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
-
 5.บ้านนานกชุมนาชุมพร -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 6.บ้านหนองท่มคำเจริญ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 29,600
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 29,600
-
 7.บ้านปอ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 19,500
-
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
-
 8.อนุบาลโนนสะอาด -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
- -
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อปูน 52,000
- -
 9.บ้านโปร่ง -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 10.บ้านคำม่วง -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 11.บ้านคำเต้าแก้วหินลาด -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 12.บ้านกงพาน -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 13.บ้านนาแก -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - เลี้ยงสุกรขุน 32,500
- -
 - ลูกไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 14.บ้านบะยาว -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 15.บ้านหนองแสงแสงแก้ว -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 16.บ้านคำจวง -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เลี้ยงปลา 9,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 46,200
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 17.บ้านโคกเล้า -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 18.บ้านบุ่งหมากลาน
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
- -

รวมงบที่จัดสรร 1,413,600 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net