ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านโสกน้ำขาว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 2.บ้านเลา
 - ปลาดุก 19,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
-
 3.บ้านพรานเหมือน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 4.บ้านหมากแข้ง -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 - เลี้ยงปลาดุกในกระชัง 24,000
- -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
- -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 30,900
- -
 - พ่อแม่พันธุ์เป็ดพื้นเมือง 30,900
- -
 5.บ้านหนองตอสูงแคน
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 18,000
-
 - เลี้ยงปลา 10,000
-
 6.บ้านจำปาโนนสะอาด -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 7.บ้านโคกผักหอม -
 - เลี้ยงปลาดุกในกระชัง 24,850
- -
 8.บ้านดอนแก้ว
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 9.บ้านคำกลิ้ง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 48,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-
 10.บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 11.นาคลองหนองศรีคามวิทยา
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 12.บ้านดงยาง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 13.บ้านเชียงหวางสร้างลาน -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
- -
 14.บ้านหนองแซงสร้อย
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 21,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 15.บ้านหนองคอนแสน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 16.บ้านหนองตุ
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 20,000
-
 17.บ้านศรีบุญเรือง(เมือง) -
 - ไก่พื้นเมือง 5,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 18.บ้านเหล่าดอนแตง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 61,200
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 3,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
-
 19.บ้านหนองแวงเดิด
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 20.บ้านแพงศรี
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 21.บ้านดงศรีสําราญ
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 29,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 22.บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 32,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 20,000
- -
 23.บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 24.บ้านสร้างแป้น -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 25.บ้านนาน้ำชุ่ม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 184,700
- -
 26.บ้านโนนสำราญ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 27.บ้านหนองตูม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 28.บ้านนามั่ง
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000
-
 - ปลูกมะละกอ 24,000
-
 29.บ้านโนนเดื่อ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 30.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 31.บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 200,000
-

รวมงบที่จัดสรร 2,589,450 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net