ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านแสนสำราญ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 2.บ้านม่วง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 70,000
- -
 3.บ้านห้วยยาง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 10,000
- -
 4.บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
- -
 5.บ้านแยประชาสรรค์ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 6.บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ -
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 17,500
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 7.บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 112,000
- -
 8.บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 30,000
- -
 9.บ้านหนองเหี่ย -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 30,000
- -
 10.บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 11.บ้านหนองหมี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 12.บ้านแก้งนาคำ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 13.บ้านคำครตา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
- -
 14.บ้านโนนใหญ่ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 20,400
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 5,000
-
 15.บ้านโนนประทาย -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 16.บ้านโสกผักหวาน -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 27,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 17.บ้านคึมยาว
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 19,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 18.บ้านพรหมนิยม -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 19.บ้านสีสุก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 40,500
-
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน) 20,000
-
 20.บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 9,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
-
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 20,000
-
 21.บ้านน้ำคำ
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน) 32,000
-
 - ปลาดุก 21,000
-
 22.บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 60,500
-
 23.บ้านกุดแดง -
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 35,000
-
 24.บ้านนาทม -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 3,500
-
 25.บ้านหนองโสน -
 - เลี้ยงสุกรขุน 32,500
- -
 26.ชุมชนบ้านโคกยาว -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 27.บ้านเสาเล้า -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 28.บ้านหนองแหน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 29.บ้านม่วงไข่ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 17,200
- -
 30.บ้านหนองยางห้วยสะแบก
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
-
 31.บ้านโคกก่อง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 70,500
-

รวมงบที่จัดสรร 1,965,700 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net