ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านท่าเยี่ยม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 85,000
- -
 2.บ้านคำเม็ก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 3.บ้านสำราญ -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 21,900
- -
 4.บ้านหนองเป็ด -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 8,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -
 - เลี้ยงปลาดุก(บ่อ) 4,500
- -
 5.บ้านนาสีนวลโนนสะอาด -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 10,400
- -
 6.บ้านแหล่งหนู -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 22,000
- -
 - ทำนา 6,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 7.บ้านคำแหลม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 8.บ้านนาโพธิ์ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
- -
 9.บ้านหนองเสียวชัยมงคล -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 34,000
- -
 10.บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 11.บ้านนาเวียงคำศิริ -
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 11,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 40,000
- -
 - ปลูกมันสำปะหลัง 6,400
- -
 12.บ้านดงเจริญ
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000
-
 13.บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 14.บ้านเหล่าใหญ่
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
-
 15.บ้านหนองตุ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 16.กุดพันเขียว -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 17.บ้านปอแดงโคกสะอาด -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 12,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 18.บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 20,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 16,000
- -
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 10,000
- -
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อปูน 10,000
- -
 19.ชุมชนบ้านหัวเมือง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 20.บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 123,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 21.บ้านฟ้าห่วน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 179,700
- -
 22.บ้านแข่โพนเมือง -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 25,500
-

รวมงบที่จัดสรร 1,687,400 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net