ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 3

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านสงยาง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 2.บ้านปากบุ่ง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 3.บ้านหนองกุง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 25,000
-
 4.บ้านหนองขุ่น
 - เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ 16,100
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 29,600
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 4,000
-
 5.บ้านหัวเห่ว -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 30,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 6.บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 16,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 37,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 10,120
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 7.บ้านม่วงฮี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 8.บ้านจันทัย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 173,500
-
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 24,500
-
 9.บ้านโนนม่วงโนนจิก -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 10.บ้านโนนกาหลง -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 11.บ้านไทรงาม
 - ปลูกเมล่อน 60,000
- -
 12.บ้านนาโพธิ์กลาง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 13.บ้านคำหมาไนร่องเข
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 14.บ้านห้วยแดง
 - ปลาดุกในบ่อดิน 25,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 20,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 15.บ้านโคกเที่ยง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 16.บ้านคำก้อม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 9,000
-
 17.บ้านท่าช้าง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 161,500
-
 18.บ้านสร้างแก้ว -
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 52,500
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 30,000
-
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์ 56,500
-
 19.บ้านไฮหย่อง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 20.บ้านกุดชมภู
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 - ลูกไก่พื้นเมือง 20,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 21.บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข -
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 26,900
-
 - เลี้ยงปลาบึก 20,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกกล้วยหอม 4,200
-
 - ปลูกแก้วมังกร 15,000
-
 22.บ้านสะพือใต้ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 23.บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)
 - ปลาดุกในบ่อดิน 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - ทำนา 3,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 4,000
-
 24.บ้านโนนยานาง
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
-
 25.บ้านหนองกุงน้อย -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
-
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 37,500
-
 26.บ้านคำหนามแท่ง
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
-
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 45,000
-
 27.อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 28.บ้านนาเอือด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 29.ชุมชนบ้านวังสะแบง
 - ปลาดุกในบ่อดิน 27,600
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 42,000
-
 30.บ้านหินสูง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 31.บ้านนาเลิน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ทำนา 3,000
-
 32.บ้านหนองห้าง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 18,500
-
 33.ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 20,000
-
 34.อนุบาลศรีเมืองใหม่ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
-
 - ทำนา 12,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 14,600
-
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 21,000
-
 - เลี้ยงปลา 32,000
-

รวมงบที่จัดสรร 3,666,620 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net