ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.ตระการพืชผล -
 - ปลาเทโพ/เทพา/เขียวมรกต 1,500 ตัว/ไร่ 70,000
-
 2.บ้านหนองนกทา
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 3.บ้านปากแซง
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 4.ชุมชนบ้านสะพือ
 - ลูกไก่เนื้อ 22,500
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 23,100
-
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 28,500
-
 5.บ้านค้อ -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 6.บ้านนางิ้ว
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 4,500
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 4,500
-
 7.บ้านสร้างโพน -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 8.บ้านดอนเย็นใต้
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 9.บ้านคึม -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 10.ผอบ ณ นคร 1
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 11.บ้านถ้ำแข้
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 42,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 - ปลาสวาย 34,000
-
 - ทำนา 15,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 3,000
-
 12.บ้านคำแคน
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 11,600
-
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 20,100
-
 13.บ้านน้ำเกลี้ยง -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 14.บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น) -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 6,300
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 9,000
-
 15.บ้านนากลาง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 17,000
-
 16.บ้านดงไม้งาม -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 17.บ้านหินห่อม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 75,500
-
 18.บ้านโนนสูงโนนสำราญ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 19.บ้านดอนทับช้าง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 20.บ้านป่าข่า(เขมราฐ)
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 21.บ้านไหล่ธาตุ -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ลูกไก่พื้นเมือง 16,000
-
 22.บ้านโคกสว่าง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 23.สมาคมจักรยานสมัครเล่น
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 24.บ้านคันพะลาน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 25.บ้านดอน -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - ลูกไก่พื้นเมือง 5,000
-
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 10,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 20,000
-
 - ปลูกมันสำปะหลัง 6,400
-

รวมงบที่จัดสรร 1,664,600 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net