ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.ชุมชนบ้านแวงใหญ่
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 2.บ้านสำโรง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 113,500
- -
 3.ชุมชนบ้านดอนหัน -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 85,000
- -
 4.บ้านสว่างวิทยา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 5.บ้านโนนใหญ่ ...ยุบแล้ว -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 6.บ้านหนองแวงท่าวัด -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 64,800
- -
 - ทำนา 36,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 27,600
- -
 7.บ้านกุดรู -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 19,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 8.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 9.บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 10.บ้านฝาผนังวังจาน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 11.บ้านหลักด่าน -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 12.บ้านหนองคลองหนองทุ่ม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 13,000
- -
 13.สหราษฎร์อนุกูล -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 3,000
- -
 14.บ้านโนนแดง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15.บ้านหนองแซงแสงอรุณ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 16.โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 17. บ้านโนนตะโก -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 27,000
- -
 18.ไตรมิตรพัฒนศึกษา -
 - ลูกไก่เนื้อ 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 19.บ้านหนองแวงยาว -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 20.บ้านหนองไผ่วิทยา
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 21.โนนทองวิทยา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 22. บ้านดอนหันนาจาน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 23.บ้านถลุงเหล็ก
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 24.บ้านโคกสง่า
 - เลี้ยงไก่ไข่ 63,000
-
 25.บ้านห้วยโจด -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 26.บ้านทางขวาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 27.บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 28.บ้านเหล่าโนนคูณ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 29.บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 30.บ้านหนองแดง -
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์ 56,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 31.ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 40,000
- -
 32.บ้านสวองหนองไผ่ล้อม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 33.วังบงน้อยวิทยา
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 22,000
-
 34.บ้านท่าหนองหว้า -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 35.บ้านคึมชาตหนองผงนาดี -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 36.บ้านบะแหบหญ้าคา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 37.บ้านโสกน้ำขาว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 38.บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 39.บ้านหนองแวงนางเบ้า -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 5,100
- -
 40.บ้านหนองแวงนอก -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 21,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 41.บ้านหนองแวงท่าวัด -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 55,100
- -
 42.บ้านร่องแซง-โนนชาติ ...ยุบแล้ว -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 45,000
- -

รวมงบที่จัดสรร 3,244,500 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net