ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านทัพส่วยหนองพอก
 - ปลาดุกในบ่อดิน 2,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 1,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 2,000
-
 2.บ้านบอนใหญ่
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - ทำนา 9,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
-
 3.บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 21,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 14,000
-
 4.บ้านหนองปลาคูณ
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 5.บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 6.บ้านเมืองจันทร์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 7.บ้านโดด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 8.บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 11,000
-
 9.บ้านโจดนาห่อมเดื่อ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 10.บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 17,750
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 16,400
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 11,600
-
 11.บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 12.บ้านหนองห้าง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 40,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 23,100
-
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 22,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 13.บ้านแสงเมืองแคน
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 202,000
-
 14.บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 16,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 15.บ้านพงสิม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
-
 16.บ้านหนองแปน
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 15,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 14,600
-
 17.อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 16,000
-
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 22,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 18.เมืองคง(คงคาวิทยา) -
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 10,000
-
 19.บ้านตาทอง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 51,000
-
 20.บ้านหนองกก
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 20,000
-
 21.บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 22.บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 20,000
-
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 24,000
-
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 20,000
-
 23.บ้านหนองหงอก
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 12,600
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 24,600
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 24.บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 - ปลาดุก 9,000
-
 - เลี้ยงลูกสุกรแม่พันธุ์ 10,000
-
 25.บ้านนาโนน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 26.บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 1,000
-
 - ทำนา 3,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 27.จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 23,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 20,000
-

รวมงบที่จัดสรร 2,499,250 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net