ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านหนองบัว
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 20,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 15,000
-
 2.บ้านตาเพชร
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 50,000
-
 3.บ้านกรูดหนองซำ
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 22,000
-
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 16,000
-
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 22,500
-
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 24,500
-
 4.บ้านเมืองลีง -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 37,500
-
 - เลี้ยงปลาตะเพียน 42,000
-
 5.บ้านโชกใต้
 - เลี้ยงไก่ไข่ 120,100
- -
 6.บ้านท่าสว่าง
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 20,000
-

รวมงบที่จัดสรร 413,100 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net