ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บัวเหลือง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 2.บ้านเก่าน้อย -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 3.บ้านคำโซ่ -
 - เลี้ยงสุกรขุน 32,500
- -
 4.บ้านนาเสียวโคกสว่าง -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 10,600
- -
 - เลี้ยงปลา 10,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 5.บ้านหินตั้ง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 29,600
- -
 6.บ้านหนองไห -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 27,000
- -
 7. -
 8.บ้านโนนทองวิทยาคม -
 - ลูกไก่เนื้อ 15,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 19,600
- -
 9.บ้านซับบอนซับเจริญ -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
- -
 - ลูกเป็ดเทศ 19,500
- -
 10.บ้านโนนเค็ง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 63,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
- -
 11.ไตรคามประชาสรรค์ -
 - ลูกไก่เนื้อ 22,500
- -
 12.ประเสริฐแก้วอุทิศ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 8,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
- -
 13.บ้านโจด -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 14.บ้านไผ่ประถมศึกษา -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 15.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 16.บ้านส้มป่อย -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - ปลูกแก้วมังกร 20,000
- -
 17.บ้านหนองผักตบ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 10,000
- -
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 20,000
- -
 - ทำนา 750
- -
 18.บ้านหนองสองห้อง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 19.แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 20.บ้านหนองตับเต่า -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 4,000
- -
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 32,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 21.บ้านป่างิ้วหนองฮี -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 22.สระแก้วโคกกลาง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 23.บ้านแจ้งทัพม้า -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
- -
 24.บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
- -
 25.บ้านป่าดู่ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เลี้ยงปลา 22,500
- -
 26.บ้านโนนทัน -
 - เลี้ยงปลา 9,000
- -
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 20,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 27.บ้านห้วยแร่ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 106,000
- -
 28.บ้านนาข่า -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 29.บ้านเมืองเพีย -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -

รวมงบที่จัดสรร 1,976,250 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net