ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านโคกหอม
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
- -
 2.วัดใหม่พรหมสุวรรณ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
- -
 3.บ้านวังกวาง
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อปูน 27,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 4.บ้านเขาปูน
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
- -
 5.บ้านโคกกระจง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 5,000
- -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 4,000
- -
 6.บ้านโคกสว่าง -
 - ปลูกยูคาลิปตัส 32,000
-
 7.วัดจันทรังษีถาวร
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -

รวมงบที่จัดสรร 246,000 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net