ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ระยอง เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านคลองบางบ่อ -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - โรงเรือนผัก 12,000
-
 2. บ้านน้ำกร่อย
 - โรงเรือนผัก 21,600
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 19,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 3.บ้านดอนสำราญ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 - เมล็ดผักสวนครัว 15,000
-
 4. บ้านหนองไทร
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 5.บ้านคลองป่าไม้
 - ปลูกผักทั่วไป 9,000
-
 - โรงเพาะเห็ด 12,000
-
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 37,000
-
 6. บ้านคลองทุเรียน -
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
-
 7.บ้านสองพี่น้อง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 35,000
-
 8.วัดเขาสำรอง -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 9. บ้านหนองน้ำขุ่น
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-

รวมงบที่จัดสรร 505,600 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net