ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ระยอง เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านคลองบางไผ่
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 2,000
-
 2.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 5,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 15,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 5,000
-
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 16,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 3.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 14,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 18,000
-
 4.วัดตาขัน
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 27,600
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 5.วัดไผ่ล้อม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 6.บ้านพยูน -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 21,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 7.บ้านมาบยางพร
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 12,000
-

รวมงบที่จัดสรร 419,100 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net