ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 42,000
- -
 2.บ้านเลิง -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 3. บ้านลาดนาเพียง -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 15,000
- -
 4.บ้านกุดนางทุย -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 5.บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - ทำนา 3,000
- -
 6.บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 7.บ้านเลิงเปือย -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 10,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 8. บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 12,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 14,000
- -
 9.บ้านเหล่านาดี -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 10. บ้านหินลาดวังตอ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 39,600
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - ลูกไก่พื้นเมือง 20,000
-
 11.บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ -
 - ปลูกผักในล้อ 25,000
- -
 12.บ้านโคกกว้าง -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 13. หินกองวิทยา -
 - เลี้ยงปลา 4,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 3,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 12,500
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 15,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 1,000
- -
 14.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 - ปลูกกลัวย 15,000
- -
 15.บ้านโนนเขวา -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
- -
 16.บ้านหนองแสงโคกน้อย -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 17.บ้านนาล้อม -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 14,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 18.บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ -
 - ทำนา 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 19,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 7,000
- -
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 17,200
- -
 19. บ้านโนนท่อนวิทยา -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 18,500
- -
 20. บ้านหนองหิน -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 11,360
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 11,360
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 5,000
- -
 21.บ้านโนนลาน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 22.พงษ์ภิญโญ 2 -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 27,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 23.บ้านแดงน้อย -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 29,600
- -
 24. บ้านม่วงโป้ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 1,500
- -
 25.บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -

รวมงบที่จัดสรร 1,427,520 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net