ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านบ่อคู่
 - เลี้ยงไก่ไข่ 85,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 2.บ้านลำสนธิ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 51,100
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 3.อนุบาลโคกเจริญ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 4.บ้านทุ่งท่าช้าง -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 19,400
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 5.วัดหนองนา -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 6.ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 106,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
- -
 7.บ้านยางโทน
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 36,000
-
 8.บ้านเขาตะแคง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-

รวมงบที่จัดสรร 767,400 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net