ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 1,000
- -
 2.วัดสุคนธาราม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 3.เจ้าฟ้าสร้าง -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 4.วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 5.วัดเปรมปรีชา
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 33,000
- -
 6.บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 253,500
-
 7.วัดสามตุ่ม
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 8.วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 - ปลูกผักปลอดสาร 21,600
-
 9.วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
 - ปลูกผักปลอดสาร 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 10.วัดจรเข้ไล่
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 11.คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 12.บ้านเชียงรากน้อย -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
- -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 135,000
- -
 13.ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
 - ปลูกพืชไร้ดิน 90,000
-
 14.วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 15.วัดโสภณเจติการาม
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 16.วัดไม้ตราสมาชิการาม
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 32,000
- -
 17.วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 18.วัดศิริสุขาราม
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
- -
 19.วัดสุทธิรุจิราราม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 21,600
- -
 20.วัดโบสถ์สมพรชัย
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
- -
 21.วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) -
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 22.วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 23.วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 24.วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 25.วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 26.บางไทร
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 42,300
- -
 27.วัดมฤคทายวัน
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 28.จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 29.รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 30.วัดกลาง -
 - ปลูกกลัวย 10,000
- -
 31.วัดโบสถ์
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 32.วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 23,100
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
- -
 33.วัดราษฎร์บำรุง
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 34.วัดบางเคียน
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 14,000
- -
 35.อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 36.วัดหัวเวียง
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 37.วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 38.วัดทางยาว
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 39.วัดบ้านแค
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 40.วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 27,000
- -
 41.วัดยม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 27,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -

รวมงบที่จัดสรร 2,819,500 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net