ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านมอเจริญ -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 26,900
-
 2.บ้านวังชะโอน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 3.บ้านถาวรวัฒนา
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 113,500
- -
 4.บ้านบึงหล่ม -
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์) 44,500
- -
 5.บ้านทรัพย์มะนาว
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 6.บ้านพัดโบก -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 7.บ้านชายเคือง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 8.บ้านปากคลองลาน -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000
- -
 9.บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 10.บ้านวังหันน้ำดึง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 11.อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 12.บ้านใหม่ธงชัย -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 34,600
-
 13.บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 3,000
-
 14.พิบูลวิทยาคาร
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 15.ทุ่งน้อยพัฒนา
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 16.บ้านห้วยน้อย
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 17.วัดปรีชาราษฎร์บำรุง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
- -
 18.บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 16,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 15,500
- -
 19.บ้านหัวรัง
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 20.บ้านหนองน้ำแดง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 199,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 21.บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 50,000
-
 22.บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 - เลี้ยงจิ้งหรีด 1,300
-

รวมงบที่จัดสรร 2,126,300 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net