ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านเกาะสะบ้า -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 2.บ้านทรงธรรม -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ลูกไก่เนื้อ 20,000
- -
 3.วัดอรัญญิกาวาสน์ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 4.บ้านเทพนคร
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
-
 - ทำนา 6,000
-
 5.หนองลวกราษฎร์บำรุง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 18,200
-
 6.บ้านโนนสมบูรณ์ -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 7.บ้านวังมะค่า -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 8.สหวิทยาคม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - ปลาสวาย 32,000
-
 - ปลูกพืชผลไม้ 5,000
-
 9.บ้านเก่า -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 9,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 10.ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 39,350
- -
 - พ่อแม่เป็ดเทศ 19,700
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 11.บ้านไผ่ตาสุ่ม -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 4,500
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 49,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 12.บ้านทุ่งเศรษฐี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 13.บ้านแก้วสุวรรณ -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 14.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 77,340
- -
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 5,000
- -
 15.บ้านคลองเมือง -
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 10,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
- -
 16.บ้านลานตาบัว -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 17.บ้านไร่ดง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 47,700
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 6,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
- -
 18.บ้านนาป่าแดง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 19.อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 99,550
- -
 20.คลองใหญ่วิทยา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 21.บ้านหนองรี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 22.บ้านเกาะน้ำโจน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 66,950
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
- -
 23.บ้านเขาคีริส -
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
- -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 8,100
- -
 - ปลาสวาย 9,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 24.ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 14,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 40,000
- -
 25.บ้านหนองหญ้ามุ้ง -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
- -
 26.นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 14,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 11,500
-
 27.บ้านคุยป่ารัง -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 28.บ้านวังทอง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -

รวมงบที่จัดสรร 2,329,690 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net