ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านคอพรุ
45 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 20,000 83,000
2
 วัดโคกพิกุล
125 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
2 หลัง 0 0 43,200 43,200
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
3
 บ้านควนโตน
66 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
4
 วัดนาหมอบุญ
241 2
 - ปลูกผักทั่วไป
12 แปลง 0 0 12,000 12,000
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก
1,500 ตัว 3,000 10,500 2,500 16,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 0 20,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
400 ตัว 800 1,600 4,400 6,800
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
5 ต้น 2,500 0 0 2,500
5
 บ้านปลายราง
74 1
 - ปลูกผักทั่วไป
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 9,600 19,600
6
 บ้านพรุบัว
65 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
7
 วัดเขาน้อย
86 1
 - ปลูกผักทั่วไป
15 แปลง 0 0 15,000 15,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
8
 บ้านกุมแป
282 2
 - ปลูกผักทั่วไป
12 แปลง 0 0 12,000 12,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 9,600 23,100
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 9,600 34,600
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน)
8 ตัว 5,600 10,400 10,000 26,000
 - ปาล์ม(ต้น)
40 ต้น 3,200 800 600 4,600
9
 บ้านเหนือคลอง
59 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
10
 วัดธาราวง
143 2
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 0 0 16,000 16,000
11
 วัดควนเถียะ
171 2
 - ปลูกผักทั่วไป
20 แปลง 0 0 20,000 20,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
1,000 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
12
 บ้านศาลาแก้ว
71 1
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว)
1,000 ตัว 2,000 7,000 9,600 18,600
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
1,000 ตัว 5,000 22,000 0 27,000
13
 วัดสมควร
143 2
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 22,000 3,000 30,000
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว)
1,000 ตัว 2,000 9,000 3,000 14,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 25,000 25,000 0 50,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 9,600 19,600
14
 วัดรักขิตวัน
123 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
50 ต้น 25,000 0 0 25,000
15
 วัดวัวหลุง
101 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
16
 บ้านขอนหาด
171 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 6,500 0 0 6,500
 - ไก่พื้นเมือง
150 ตัว 30,000 4,500 0 34,500
17
 บ้านหนองหิน
132 2
 - ปลูกผักทั่วไป
7 แปลง 0 0 7,000 7,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
1,500 ตัว 15,000 15,000 9,600 39,600
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 5,000 0 7,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 0 10,000
       
รวม       495,100 303,300 413,900 1,212,300 1,212,300 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net