ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
128 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
2
 วัดวังหิน
145 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
3
 บ้านนาบอน
46 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 4,000 13,000
4
 วัดสุวรรณคีรี
56 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
1,000 ตัว 10,000 10,000 12,000 32,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - ปลูกผักทั่วไป
9 แปลง 0 0 9,000 9,000
5
 วัดทุ่งนาใหม่
135 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 10,000 23,500
 - ปลูกผักทั่วไป
12 แปลง 0 0 12,000 12,000
6
 บ้านนาเหนือ
87 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลูกผักทั่วไป
12 แปลง 0 0 12,000 12,000
7
 บ้านวังเต่า
48 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
8
 บ้านโคกวัด
51 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
9
 วัดมังคลาราม
284 2
 - ปลูกผักทั่วไป
12 แปลง 0 0 12,000 12,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 8,500 22,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
15,000 ตัว 3,000 6,000 12,000 21,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
30 ต้น 15,000 0 0 15,000
10
 บ้านควนประชาสรรค์
293 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
11
 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
267 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 0 10,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
12
 บ้านวังธน
39 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
13
 บ้านสวนอาย
64 1
 - ปลูกผักทั่วไป
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
14
 บ้านนาตำเสา
223 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
500 ก้อน 5,000 0 12,000 17,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 0 18,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
20 ต้น 10,000 0 0 10,000
15
 บ้านทอนวังปราง
157 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
16
 บ้านนาพรุ
77 1
 - ปลูกผักทั่วไป
30 แปลง 30,000 0 0 30,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 7,500 16,500
17
 ฉวาง
159 2
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 0 0 45,000 45,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
18
 ชุมชนวัดสุวรรณาราม
185 2
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 0 0 45,000 45,000
19
 วัดกะเปียด
198 2
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 0 0 45,000 45,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
20
 บ้านนาเส
239 2
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 0 0 45,000 45,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
15,000 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
21
 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
110 1
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 0 0 39,900 39,900
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 20,000 18,500 0 38,500
22
 วัดใหม่
77 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลูกผักทั่วไป
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
23
 บ้านควนประ
101 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 20,000 51,000 5,000 76,000
 - ปลูกผักทั่วไป
14 แปลง 1,800 0 12,000 13,800
24
 ชุมชนบ้านปากเสียว
141 2
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
30 ต้น 15,000 0 0 15,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
       
รวม       573,800 357,500 819,900 1,751,200 1,751,200 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net