ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านนาดี
44 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 0 20,000
 - ทำนา
1 ไร่ 800 1,600 0 2,400
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
450 ตัว 900 1,800 5,040 7,740
2
 บ้านโนนโชงโลง
238 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
3
 เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"
252 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 77,500 76,500 60,000 214,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 21,600 0 0 21,600
4
 บ้านเขว้าวิทยา
154 2
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
15,000 ตัว 15,000 15,000 0 30,000
 - ลูกไก่เนื้อ
200 ตัว 3,000 7,000 12,500 22,500
 - ทำนา
3 ไร่ 2,400 4,800 1,800 9,000
5
 บ้านโนนเพชรพิทยาคม
88 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 9,600 29,600
6
 บ้านหนองนกคู่
166 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
7
 วัดบ้านดอนตะหนิน
115 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 6,500 9,000 17,500
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 6,500 9,000 17,500
8
 ปราสาทหินนางรำ
63 1
 - พ่อแม่เป็ดเทศ
30 ตัว 6,000 1,200 10,000 17,200
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 9,600 18,600
 - ทำนา
8 ไร่ 6,400 12,800 4,800 24,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 17,280 17,280
9
 บ้านโนนพุทรา
127 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
30 ต้น 15,000 0 0 15,000
10
 อรพิมวิทยา
131 2
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 1,800 15,300
 - ทำนา
1 ไร่ 800 1,600 600 3,000
11
 สองห้องแวงน้อยวิทยา
81 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
12
 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี
127 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
13
 วัดบ้านหนองคู
70 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
14
 หนองกุงวันชาติ
57 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
15
 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
207 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
18 แปลง 0 0 18,000 18,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
30 ต้น 15,000 0 0 15,000
16
 บ้านลุงตามัน
390 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
200 ตัว 92,500 101,500 60,000 254,000
17
 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์
70 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
18
 บ้านหนองโดนรกฟ้า
78 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
15 แปลง 0 0 15,000 15,000
19
 บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"
423 3
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 9,600 18,600
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 30,000 0 40,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ทำนา
3 ไร่ 2,400 4,800 1,800 9,000
20
 บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา
73 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 10,000 0 20,000
21
 จตุคามพิทยาคม
93 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
22
 บ้านโคกหินช้าง
74 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
35 ตัว 7,000 3,000 0 10,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
500 ก้อน 5,000 0 5,000 10,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
23
 วัดจันทนาราม
188 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
24
 บ้านลุงประดู่
44 1
 - เลี้ยงปลา
1,000 ตัว 5,000 20,000 0 25,000
25
 หนองบัวลอย
110 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
40 แปลง 0 0 40,000 40,000
26
 ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
228 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 36,000 149,500
27
 บ้านโนนม่วง
48 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
28
 บ้านจาบ
55 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 20,000 83,000
29
 บ้านหนองตะคลอง
68 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - ปลูกกลัวย
100 ต้น 5,000 0 0 5,000
 - ปลูกผักทั่วไป
5 แปลง 12,000 0 5,000 17,000
30
 บ้านดอนหวาย
93 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 22,000 0 27,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 3,000 11,200 16,200
31
 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง
95 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
32
 บ้านดอนยาว
178 2
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 9,600 23,100
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
33
 บ้านดอนตัดเรือ
151 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 36,000 149,500
       
รวม       984,300 791,600 864,420 2,640,320 2,640,320 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net