ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านกุดแคน
27 1
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า
80 ต้น 4,000 0 0 4,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 3,000 12,000
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว)
1,000 ตัว 5,000 22,000 8,000 35,000
2
 บ้านท่าทางเกวียน
33 1
 - ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 3,500 0 5,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - เลี้ยงลูกหมูป่า
5 ตัว 7,500 12,500 0 20,000
3
 บ้านคอนสาร
322 3
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
3,000 ก้อน 30,000 0 12,000 42,000
 - เลี้ยงเป็ดไข่
150 ตัว 77,500 76,500 60,000 214,000
4
 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
209 2
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 10,000 0 20,000
5
 บ้านหนองคัน
191 2
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
30 ต้น 15,000 0 0 15,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 0 0 20,000 20,000
6
 บ้านกุดขอนแก่น
44 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
7
 บ้านป่าว่าน
117 1
 - เลี้ยงเป็ดไข่
100 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
8
 บ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น)
45 1
 - ลูกไก่เนื้อ
80 ตัว 1,200 2,800 12,500 16,500
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว)
1,000 ตัว 2,000 7,000 7,500 16,500
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
400 ก้อน 4,000 0 12,000 16,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
9
 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
230 2
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 22,000 0 27,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
2 หลัง 0 0 43,200 43,200
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
10
 บ้านวังหิน
41 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
11
 บ้านเซียมป่าหม้อ
203 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,500 ตัว 3,000 6,000 0 9,000
12
 บ้านหนองม่วงบำรุง
42 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 0 63,000
13
 บ้านโคกนกทา
59 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 10,000 10,000 0 20,000
14
 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
40 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
15
 บ้านหนองตากล้า
86 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
16
 บ้านวังม่วง
373 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 10,000 25,500 0 35,500
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 10,000 0 20,000
17
 บ้านหนองสามขา
30 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
5 แปลง 0 0 5,000 5,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 9,000 18,000
 - ลูกไก่เนื้อ
100 ตัว 1,500 3,500 12,500 17,500
18
 บ้านเมืองคง
105 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
19
 บ้านโป่งดินดำ
22 1
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 4,000 5,040 11,040
20
 บ้านหนองสังข์
176 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 12,000 30,000
 - ทำนา
5 ไร่ 4,000 8,000 3,000 15,000
21
 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
191 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
22
 บ้านโสกมะตูม
107 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,000 21,000
23
 บ้านกลาง
48 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 10,000 0 20,000
 - ปลาสวาย
1,000 ตัว 4,000 28,000 0 32,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
6 แปลง 0 0 6,000 6,000
24
 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)
71 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 2,000 11,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
30 ต้น 15,000 0 0 15,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
12 แปลง 0 0 8,000 8,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
300 ก้อน 3,000 0 2,000 5,000
25
 บ้านโคกงาม
76 1
 - ทำนา
6 ไร่ 4,800 9,600 3,600 18,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 12,000 22,000
26
 บ้านโปร่งสังข์
46 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
27
 บ้านเลิงทุ่ม
48 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
28
 บ้านหนองแกหนองโน
127 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
29
 บ้านหนองรวก
107 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 0 18,000
 - เลี้ยงปลาบึก
100 ตัว 17,000 4,000 0 21,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
50 ต้น 15,000 0 0 15,000
30
 ชุมชนห้วยยาง
344 3
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 22,000 0 27,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
50 ต้น 25,000 0 0 25,000
31
 บ้านโนนหัวนา
103 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
32
 บ้านโจดโนนข่า
257 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,500 ตัว 3,000 6,000 0 9,000
33
 บ้านดอนจำปา
158 2
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 22,000 0 27,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
4 แปลง 0 0 4,000 4,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 10,000 30,000
34
 บ้านหนองกุง
206 2
 - ทำนา
10 ไร่ 8,000 16,000 6,000 30,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - ปลูกถั่วเขียว
10 ไร่ 8,000 16,000 6,000 30,000
 - เลี้ยงปลา
6,000 ตัว 6,000 6,000 0 12,000
35
 บ้านหนองกุงใหม่
259 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 30,000 76,500 0 106,500
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
4 แปลง 4,000 0 0 4,000
36
 บ้านหนองงูเหลือม
63 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
37
 บ้านหนองแซง
195 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,500 ตัว 3,000 6,000 0 9,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
30 ต้น 15,000 0 0 15,000
38
 บ้านห้วยพลวง
81 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
39
 บ้านโคกสง่า
109 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
40
 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
274 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 77,500 76,500 60,000 214,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
2 หลัง 43,200 0 0 43,200
41
 บ้านดอนอุดม
109 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
42
 บ้านหนองหล่มคลองเตย
397 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
200 ตัว 92,500 102,000 60,000 254,500
       
รวม       1,433,200 1,199,400 974,340 3,606,940 3,606,940 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net