ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยนาท

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 วัดสนามชัย
47 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
2
 วัดเขาแก้ว
82 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
3
 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์)
64 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 9,000 18,000
4
 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
340 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
200 ตัว 92,500 101,500 60,000 254,000
5
 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)
212 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
50 ต้น 25,000 0 0 25,000
6
 วัดยางศรีเจริญ
53 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
1,000 ต้น 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 12,000 22,000
7
 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)
220 2
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ
20 แปลง 0 0 20,000 20,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
10 ต้น 5,000 0 0 5,000
8
 วัดท่า
107 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 0 63,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
9
 วัดราษฎร์ศรัทธาราม
175 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
10
 วัดกำแพง(สรรคบุรี)
141 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 0 63,000
11
 วัดเขาดิน(วันครู2502)
83 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
6 แปลง 6,000 0 0 6,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 0 63,000
12
 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
260 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
5 แปลง 5,000 0 0 5,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
500 ตัว 1,000 3,500 0 4,500
 - เลี้ยงไก่ไข่
30 ตัว 6,000 9,500 0 15,500
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
500 ก้อน 5,000 0 0 5,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
500 ตัว 1,000 2,000 0 3,000
13
 บ้านหนองตะขบ
245 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
2 หลัง 0 0 43,200 43,200
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 300 13,800
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
14
 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)...ยุบแล้ว
62 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 10,000 25,500 25,000 60,500
15
 อนุบาลหนองมะโมง
104 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
4 แปลง 4,000 0 0 4,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
250 ตัว 500 1,000 2,800 4,300
 - ปลาดุกในบ่อดิน
500 ตัว 1,000 3,500 0 4,500
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
3,000 ตัว 3,000 0 0 3,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 9,600 19,600
16
 บ้านท่าข้ามวังน้ำ
60 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 0 10,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 10,000 15,500 10,000 35,500
17
 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)
150 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 20,000 23,900 0 43,900
18
 บ้านสุขเดือนห้า
94 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
19
 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
133 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
20
 บ้านเก่า
57 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
21
 วัดโรงวัว
186 2
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 0 0 42,000 42,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 8,000 18,000
       
รวม       532,500 348,400 513,500 1,394,400 1,394,400 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net