ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สตูล

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านเกาะยาว
58 1
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
10 ต้น 5,000 0 0 5,000
 - ปลูกผักทั่วไป
2 แปลง 0 0 2,000 2,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 0 20,000
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 0 0 10,000 10,000
2
 บ้านปากปิง
7 1
 - ไก่พันธุ์เนื้อ
100 ตัว 1,500 3,500 12,500 17,500
3
 บ้านทุ่งมะปรัง
132 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 6,400 6,400
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 0 25,000
4
 บ้านทุ่งบุหลัง
56 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 30,000 20,000 0 50,000
5
 บ้านเจ๊ะบิลัง
282 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
 - ปลูกผักทั่วไป
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
50 ต้น 15,000 0 0 15,000
6
 บ้านบ่อหิน
268 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
7
 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1
84 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - ปลูกผักทั่วไป
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
30 ต้น 15,000 0 0 15,000
8
 บ้านทุ่งดินลุ่ม
210 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
0 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
 - ไก่พื้นเมือง
200 ตัว 3,000 7,000 12,500 22,500
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 0 10,000
9
 บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
155 2
 - ไก่พื้นเมือง
50 ตัว 10,000 1,500 12,500 24,000
 - ปาล์ม(ต้น)
120 ต้น 0 12,000 0 12,000
10
 บ้านบากันโต๊ะทิด
55 1
 - ไก่พื้นเมือง
50 ตัว 10,000 1,500 12,500 24,000
11
 บ้านในเมือง
114 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
2,000 ตัว 4,000 0 0 4,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 0 0 10,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
12
 บ้านท่าชะมวง
170 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
 - ปลูกผักทั่วไป
20 แปลง 0 0 20,000 20,000
13
 บ้านคลองน้ำเค็ม
126 2
 - ปลูกผักทั่วไป
20 แปลง 0 0 20,000 20,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - ปาล์ม(ต้น)
120 ต้น 9,600 2,400 1,800 13,800
14
 อนุบาลควนกาหลง
260 2
 - ปลาสวาย
1,500 ตัว 6,000 42,000 0 48,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
15
 บ้านนาลาน
73 1
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์
2 ตัว 24,000 2,000 0 26,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 0 10,000
 - เลี้ยงเป็ดไข่
50 ตัว 5,000 5,250 0 10,250
16
 บ้านวังสายทอง
274 2
 - ปาล์ม(ต้น)
200 ต้น 16,000 4,000 3,000 23,000
 - ปลูกแก้วมังกร
50 ต้น 22,500 3,500 0 26,000
17
 บ้านกาเนะ
161 2
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 7,500 0 0 7,500
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
800 ก้อน 8,000 0 0 8,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
20 ต้น 10,000 0 0 10,000
 - ปลูกผักทั่วไป
4 แปลง 4,000 0 0 4,000
18
 บ้านท่าศิลา
76 1
 - ปลูกผักทั่วไป
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
50 ต้น 25,000 0 0 25,000
 - ปาล์ม(ต้น)
100 ต้น 8,000 0 0 8,000
19
 บ้านหาญ
57 1
 - เลี้ยงแพะ
3 ตัว 8,400 6,000 12,500 26,900
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
2 หลัง 0 0 43,200 43,200
20
 อนุบาลท่าแพ
372 3
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
70 ต้น 35,000 0 0 35,000
21
 บ้านบารายี
95 1
 - ปลูกผักทั่วไป
7 แปลง 7,000 0 0 7,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 12,000 22,000
22
 อนุบาลเมืองสตูล
198 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 0 25,000
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
700 ตัว 3,500 15,400 8,000 26,900
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลูกผักทั่วไป
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
23
 อนุบาลทุ่งหว้า
489 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
200 ตัว 92,500 102,000 60,000 254,500
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 0 10,000
       
รวม       695,000 295,550 474,700 1,465,250 1,465,250 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net