ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สมุทรสงคราม

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 วัดลาดเป้ง
438 3
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 12,000 30,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
2 หลัง 0 0 43,200 43,200
2
 บ้านลาดใหญ่สามัคคี
237 2
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
50 ต้น 25,000 0 0 25,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
3
 บ้านตะวันจาก
125 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
4
 บ้านเขตเมือง
143 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 12,000 22,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
5
 บ้านฉู่ฉี่
56 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
20 ต้น 10,000 0 0 10,000
 - ปลูกผักทั่วไป
20 แปลง 0 0 10,000 10,000
6
 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)
46 1
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
20 ต้น 10,000 0 0 10,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
7
 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)
48 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 0 10,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
500 ตัว 1,000 3,500 12,000 16,500
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
500 ตัว 1,000 2,000 5,600 8,600
8
 ศาลจ้าวอาม้า
55 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
5 แปลง 0 0 5,000 5,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
9
 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)
51 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
       
รวม       136,000 19,500 230,600 386,100 386,100 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net