ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
311 3
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
0 หลัง 40,000 0 0 40,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
600 ก้อน 6,000 0 0 6,000
2
 ภูขัดรวมไทยพัฒนา
190 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 12,000 30,000
3
 บ้านน้ำทองน้อย
124 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 20,000 30,000 0 50,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
 - เลี้ยงสุกรขุน
8 ตัว 8,000 24,000 0 32,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 0 25,000
4
 หนองสะแกประชานุกูล
146 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 36,000 149,500
5
 วัดท้องโพลง
204 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,500 ตัว 3,000 6,000 5,600 14,600
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
6
 วัดทุ่งตาเปรี้ยว
141 2
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
600 ตัว 1,200 2,400 5,000 8,600
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 10,000 0 5,000 15,000
7
 บ้านหลังเขา
183 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 0 20,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
30 ต้น 15,000 0 0 15,000
8
 บ้านแก่งทุ่ง
83 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
15 แปลง 0 0 15,000 15,000
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 22,000 0 27,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
500 ตัว 1,000 2,000 5,040 8,040
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 12,000 22,000
9
 บ้านป่าคาย
33 1
 - ปลูกแก้วมังกร
80 ต้น 16,000 0 0 16,000
10
 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
58 1
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก
800 ตัว 1,600 5,600 2,500 9,700
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
500 ตัว 1,000 2,000 5,600 8,600
11
 บ้านคลองทำเนียบ
88 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 0 20,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
12
 บ้านห้วยเหิน
85 1
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 4,000 5,600 11,600
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
30 ต้น 15,000 0 0 15,000
13
 บ้านน้ำภาคน้อย
88 1
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
2,000 ตัว 4,000 14,000 9,600 27,600
 - ปลูกกลัวย
140 ต้น 7,000 0 0 7,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
30 ต้น 3,300 0 3,600 6,900
14
 บ้านนาเปอะ
92 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
2,000 ตัว 4,000 14,000 0 18,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - ไก่พื้นเมือง
10 ตัว 1,200 2,800 0 4,000
15
 บ้านขวดน้ำมัน
82 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
2,000 ตัว 4,000 14,000 1,200 19,200
16
 วัดธรรมาราม
98 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 22,000 0 27,000
17
 บ้านคลองตกวิทยา
59 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 20,000 83,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 10,000 0 0 10,000
18
 บ้านแก่งบัวคำ
57 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - ไก่พื้นเมือง
30 ตัว 6,000 900 12,500 19,400
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 4,000 9,600 15,600
19
 บ้านน้ำกุ่ม
59 1
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
500 ตัว 1,000 2,000 0 3,000
 - ปลูกผักในวงบ่อ
100 วง 20,000 0 0 20,000
20
 บ้านนาทุ่งใหญ่
31 1
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
500 ตัว 1,000 2,000 0 3,000
 - ปลูกผักในวงบ่อ
100 วง 20,000 0 0 20,000
21
 วิทยสัมพันธ์
273 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 0 0 20,000 20,000
22
 บ้านนาขุมคัน
86 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 4,000 0 6,000
       
รวม       573,300 393,700 313,440 1,280,440 1,280,440 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net