ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 วัดจันทร์ตะวันออก
400 3
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 12,000 30,000
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
3 หลัง 14,900 0 46,500 61,400
2
 บ้านร้องยุ้งข้าว
269 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
3
 บ้านหนองกรับ
99 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,000 21,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
4
 บ้านตระแบกงาม
73 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
5
 วัดกรมธรรม์
100 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
6
 บ้านท่าไม้งาม
88 1
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
100 ก้อน 10,000 0 0 10,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
30 ต้น 5,000 0 0 5,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
5 แปลง 0 0 5,000 5,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 0 0 5,000 5,000
       
รวม       228,900 141,500 231,500 601,900 601,900 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net