ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านป่าเลา
142 2
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
1,000 ตัว 5,000 22,000 0 27,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 12,000 0 12,000 24,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
2 หลัง 0 0 43,200 43,200
 - ลูกไก่เนื้อ
100 ตัว 1,500 3,500 12,500 17,500
 - ปลูกกลัวย
100 ต้น 1,000 0 0 1,000
2
 บ้านไผ่ตะล่อม
82 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
600 ตัว 1,200 3,000 3,500 7,700
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
30 ต้น 15,000 0 0 15,000
 - ปลูกแก้วมังกร
20 ต้น 0 0 4,000 4,000
 - ปลูกผักทั่วไป
3 แปลง 3,000 0 0 3,000
3
 บ้านดงยาง
70 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
4
 วัดบ้านเหมือง
50 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
5
 บ้านทับผึ้ง
53 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
30 ต้น 15,000 0 15,000 30,000
6
 บ้านนาพง
72 1
 - โรงเรือนผัก
1 หลัง 45,000 0 0 45,000
7
 บ้านห้วยตม
73 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
8
 บ้านโซกม่วง
216 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 10,300 19,300
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 11,600 31,600
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
500 ตัว 1,000 1,900 7,200 10,100
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
6 แปลง 6,000 0 0 6,000
9
 บ้านปากคะยาง
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 77,500 76,500 58,865 212,865
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
15,000 ตัว 15,000 15,000 12,000 42,000
10
 บ้านนา
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
11
 วัดปากน้ำ
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
       
รวม       342,200 186,900 329,365 858,465 858,465 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net