ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 พรหมานุเคราะห์
297 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 30,000 101,500 0 131,500
2
 สะแกโดดประชาสรรค์
357 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
200 ตัว 93,200 101,500 60,000 254,700
3
 สุเหร่าคลอง 19
210 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 9,600 34,600
4
 วัดอรัญญิการาม
43 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
5
 สุเหร่าคลอง 15
43 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
10 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
6
 วัดพิมพาวาส
291 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
10 ต้น 5,000 0 0 5,000
7
 บ้านคลอง 21
78 1
 - เลี้ยงปลาเบญจพรรณ
5,000 ตัว 5,000 5,000 0 10,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
500 ก้อน 5,000 0 12,000 17,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
5 แปลง 0 0 5,000 5,000
 - ปลูกกลัวย
100 ต้น 5,000 0 0 5,000
8
 บ้านบึงพระอาจารย์
48 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 12,000 22,000
9
 บ้านแขวงกลั่น
79 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
10
 บึงเทพยา
89 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
10 ต้น 5,000 0 0 5,000
11
 พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ
3 แปลง 3,000 0 0 3,000
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1,500 หลัง 0 0 45,000 45,000
12
 สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ
3 แปลง 3,000 0 0 3,000
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 0 0 45,000 45,000
13
 วัดเกาะ
152 2
 - ปลูกชะอม
1 งาน 6,000 0 0 6,000
 - ปลูกมะละกอ
150 ต้น 3,000 0 0 3,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
800 ก้อน 8,000 0 0 8,000
 - ปลูกพืชผลไม้
20 งาน 3,000 0 0 3,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
30 แปลง 30,000 0 0 30,000
14
 วัดบึงน้ำรักษ์
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
500 ตัว 2,500 11,000 0 13,500
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
15
 วัดนิโครธาราม
53 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
1,500 แปลง 1,000 0 0 1,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
16
 วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
840 3
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 0 18,000
       
รวม       371,200 265,500 413,200 1,049,900 1,049,900 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net