ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 วัดคลองตะเคียน
251 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
2
 วัดท่าหัวแหวน
176 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
3
 วัดมะทาย
67 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
4
 บ้านทุ่งกร่าง
139 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 9,600 19,600
5
 มิตรภาพ 20
183 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
2,500 หลัง 0 0 46,200 46,200
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
6
 บ้านไทรงาม
223 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
7
 บ้านหนองสลุด
362 3
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
1,000 ตัว 5,000 22,000 0 27,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 12,000 22,000
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า
300 ต้น 15,000 0 0 15,000
8
 วัดซึ้งล่าง
54 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
       
รวม       205,000 73,000 262,200 540,200 540,200 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net