ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
110 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
2
 บ้านคลองครก
254 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 77,500 76,500 0 154,000
3
 บ้านศรัทธาตะพง
55 1
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
10 ต้น 5,000 0 0 5,000
4
 บ้านวังปลา
69 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
5
 ไทยรัฐวิทยา 14
46 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 12,000 0 32,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
10 ต้น 5,000 0 0 5,000
6
 วัดจันทนาราม
       
รวม       192,000 146,500 57,000 395,500 395,500 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net