ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 อนุบาลโพนทอง
1116 3
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
3 หลัง 0 0 64,800 64,800
2
 บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)
157 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
3
 บ้านกกตาลดงบังวิทยา
297 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
80 ตัว 44,100 42,200 0 86,300
4
 บ้านนาเลา
74 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 10,000 0 20,000
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อปูน
500 ตัว 2,500 11,000 0 13,500
 - ทำนา
5 ไร่ 4,000 8,000 3,000 15,000
 - ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 3,500 0 5,000
5
 บ้านหนองม่วง
116 1
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก
1,000 ตัว 2,000 7,000 2,500 11,500
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
30 ต้น 0 0 15,000 15,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 12,000 12,000
6
 บ้านปากช่อง
119 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
7
 บ้านโนนสวรรค์
54 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
500 ตัว 1,000 7,000 12,000 20,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
10 ต้น 5,000 0 0 5,000
8
 บ้านสะอาดนาดี
181 2
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์)
5 ตัว 7,500 12,500 10,000 30,000
 - ไก่พื้นเมือง
200 ตัว 3,000 7,000 10,000 20,000
9
 บ้านแก้งศรีสว่าง
119 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
10
 บ้านโคกใหญ่
81 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
11
 บ้านหนองขอนแก่น
200 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
12
 บ้านนาทม
200 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
13
 บ้านหนองสำราญหนองเรือ
31 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
14
 บ้านสำโรงหนองจอก
46 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 10,000 750 20,750
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
30 แปลง 0 0 30,000 30,000
15
 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84
250 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 68,200 76,500 60,000 204,700
16
 บัวดงมันวิทยา
171 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 77,500 76,500 60,000 214,000
17
 บ้านหนองใหญ่ทับครัว
96 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
18
 บ้านโนนไชยศรี
47 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
19
 บ้านหนองไผ่หนองหว้า
46 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
20
 บ้านหนองผักแว่น
271 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 50,000 45,000 157,500
21
 ไตรมิตรวิทยา
184 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
22
 บ้านหนองขี้ม้า
131 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
23
 บ้านสีเสียด
198 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 11,000 20,000
24
 บ้านปลาโด
154 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 36,000 149,500
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 10,000 9,600 29,600
25
 บ้านป้องสร้างบุ
44 1
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
30 ต้น 15,000 0 0 15,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
26
 บ้านยาง
98 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
27
 บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี
32 1
 - ทำนา
10 ไร่ 8,000 16,000 6,000 30,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
5,000 ตัว 5,000 5,000 0 10,000
       
รวม       904,800 754,700 833,450 2,492,950 2,492,950 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net