ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
211 2
 - ทำนา
2 ไร่ 0 0 6,000 6,000
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ
4 แปลง 0 0 4,000 4,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
15,000 ตัว 15,000 15,000 0 30,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,500 ตัว 3,000 6,000 0 9,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
5,000 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
2
 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
92 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 15,000 15,000 30,000 60,000
3
 บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
32 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
4
 บ้านจันทร์สว่าง
29 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
12 แปลง 0 0 12,000 12,000
5
 บ้านหนองเต่า
71 1
 - ไก่พื้นเมือง
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
6
 บ้านแมดโพธิ์กลาง
115 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
7
 บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
112 1
 - ไก่พันธุ์เนื้อ
200 ตัว 1,500 12,500 20,000 34,000
8
 ชุมชนบ้านสีแก้ว
239 2
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
100 ต้น 22,500 0 2,000 24,500
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า
200 ต้น 0 0 10,000 10,000
9
 บ้านหนองแวง
116 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
10
 บ้านค้อ
213 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
800 ตัว 0 0 4,800 4,800
11
 บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
148 2
 - ปลาดุก
1,500 บ่อ 3,000 10,500 12,000 25,500
12
 บ้านหนองยูง
110 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
6 แปลง 0 0 6,000 6,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 10,000 0 12,000 22,000
 - เลี้ยงปลา
10,000 ตัว 10,000 10,000 0 20,000
13
 ธรรมจารีนิวาส
191 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
14
 ไตรมิตรวิทยา
120 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
15
 บ้านอีง่อง
100 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
6 แปลง 0 0 6,000 6,000
16
 ร่องคำวิทยานุกูล
213 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 77,500 76,500 48,000 202,000
17
 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
153 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 28,000 25,000 0 53,000
18
 บ้านโนนสำราญ
28 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
19
 ชุมชนบ้านโคกล่าม
161 2
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
20
 ราชสารสุธีอนุสรณ์
41 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
2,000 ตัว 20,000 0 12,000 32,000
21
 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
74 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 10,000 0 20,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 27,500 25,500 0 53,000
22
 บ้านโนนราษี
53 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
23
 บ้านซองแมว
75 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 10,000 12,000 32,000
24
 บ้านเมืองน้อย
230 2
 - เลี้ยงปลา
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,500 ตัว 3,000 6,000 12,000 21,000
 - ไก่พื้นเมือง
200 ตัว 3,000 7,000 12,500 22,500
25
 บ้านมะยาง
168 2
 - เลี้ยงปลา
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,500 ตัว 3,000 6,000 0 9,000
 - ไก่พื้นเมือง
200 ตัว 3,000 7,000 12,500 22,500
26
 บ้านเขือง
261 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 22,000 39,500 0 61,500
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
3,000 ก้อน 30,000 0 0 30,000
27
 ดินดำบัวรองวิทยา
270 2
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
5,000 ตัว 5,000 20,000 10,000 35,000
       
รวม       738,500 597,500 604,000 1,940,000 1,940,000 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net