ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านซำหวาย
258 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
 - เลี้ยงลูกสุกรแม่พันธุ์
5 ตัว 10,000 15,000 0 25,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
30 แปลง 0 0 30,000 30,000
2
 ตชด.บ้านค้อ
121 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - ไก่พื้นเมือง
200 ตัว 3,000 7,000 12,500 22,500
 - ลูกไก่เนื้อ
200 ตัว 3,000 7,000 12,500 22,500
3
 บ้านอิสานเศรษฐกิจ
44 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 0 0 20,000 20,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
4
 บ้านโนนสวาง(น้ำยืน)
49 1
 - เลี้ยงลูกสุกรแม่พันธุ์
2 ตัว 4,000 6,000 12,500 22,500
 - ลูกไก่เนื้อ
100 ตัว 1,500 3,500 0 5,000
 - ลูกไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 3,500 0 5,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
5
 บ้านแข้ด่อน
122 2
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
15,000 ตัว 15,000 15,000 0 30,000
6
 บ้านห่องปอ
44 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 3,500 7,500 12,500
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
7
 บ้านจันลา
160 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 72,000 27,000 60,000 159,000
8
 บ้านซำสะกวยน้อย
290 2
 - เลี้ยงเป็ดเทศ
200 ตัว 5,000 9,000 12,500 26,500
9
 บ้านดงกระชู
112 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 10,000 0 20,000
10
 บ้านหนองบัว(เดชอุดม)
34 1
 - ลูกเป็ดเทศ
100 ตัว 2,500 4,500 12,500 19,500
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 0 20,000
11
 บ้านกระเบื้อง
46 1
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน)
5 ตัว 3,500 6,500 12,500 22,500
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
12
 บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย)
86 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 10,000 0 20,000
13
 บ้านขอนแป้น
147 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 30,000 76,500 0 106,500
14
 บ้านบัวงาม
574 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 20,000 60,000 0 80,000
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 22,000 0 27,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 12,000 22,000
15
 บ้านคำม่วง
65 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
30 ตัว 30,000 10,000 3,000 43,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
16
 บ้านกุดเชียงมุน
268 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 0 0 20,000 20,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 2,500 10,000 25,000 37,500
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน)
6 ตัว 4,200 7,800 0 12,000
17
 บ้านโนนจานหนองสีขา
56 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
18
 บ้านดวน
101 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 10,000 0 20,000
 - ปลูกมันสำปะหลัง
3 ไร่ 9,600 0 0 9,600
19
 บ้านหนองสนมพะลาน
98 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
20
 บ้านหนองขี้เห็น
48 1
 - เลี้ยงปลาดุก(บ่อ)
1,000 บ่อ 2,000 4,000 12,000 18,000
 - ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 3,500 7,500 12,500
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 0 20,000
21
 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
255 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
 - ลูกไก่เนื้อ
200 ตัว 3,000 7,000 12,500 22,500
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
500 ตัว 2,500 11,000 4,200 17,700
22
 โนนสูงโนนโฮมวิทยา
158 2
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 10,000 0 20,000
23
 บ้านโนนเขืองจงเจริญ
389 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
200 ตัว 59,200 100,000 0 159,200
24
 ชุมชนบ้านปลาขาว
563 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 30,000 76,500 0 106,500
 - ลูกไก่เนื้อ
150 ตัว 2,250 5,250 0 7,500
25
 บ้านโสกแสง
224 2
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 10,000 0 20,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
26
 บ้านไฮตาก
285 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
27
 บ้านนาประดู่
29 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 0 12,000 14,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
5 แปลง 0 0 5,000 5,000
28
 บ้านโนนสูง
158 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
29
 บ้านตาโอง
210 2
 - ปลาดุกในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 10,000 0 20,000
 - ไก่พื้นเมือง
30 ตัว 6,000 900 12,500 19,400
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 12,000 22,000
30
 บ้านอุดมสุข
41 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 1,000 10,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 8,000 18,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 20,000 20,000
31
 บ้านโคกใหญ่
359 3
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์)
7 ตัว 16,500 17,500 12,500 46,500
32
 ชุมชนบ้านบุเปือย
724 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
200 ตัว 92,500 101,500 0 194,000
33
 บ้านนาสามัคคี
212 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 77,500 76,500 60,000 214,000
34
 บ้านสมสะอาด
226 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
35
 บ้านนาส่วง
161 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 16,000 50,000 30,000 96,000
36
 บ้านห้วยทราย
338 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 20,000 15,000 20,000 55,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 4,000 0 6,000
 - เลี้ยงปลาหมอเทศ
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
37
 อุดมสามัคคี
87 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 0 63,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
2,500 ตัว 2,500 2,500 10,000 15,000
38
 บ้านทุ่งช้าง
91 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 37,500 33,500 0 71,000
39
 บ้านขี้เหล็ก
371 3
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 7,000 10,500 20,500
 - เลี้ยงสุกรขุน
5 ตัว 5,000 15,000 8,700 28,700
 - เลี้ยงไก่ไข่
200 ตัว 44,000 15,000 2,600 61,600
40
 บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก)
252 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์
2 ตัว 40,000 4,000 0 44,000
41
 ประชาสามัคคี
195 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 27,500 25,500 0 53,000
42
 บ้านหนองถาวร
38 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
43
 บ้านกวางดีด
79 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 0 63,000
44
 บ้านป่าแขมหนองเรือ
201 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 34,500 31,000 9,500 75,000
45
 บ้านทองสวัสดิ์
92 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์
2 ตัว 40,000 0 0 40,000
46
 บ้านหมากมาย
193 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์
2 ตัว 40,000 4,000 12,500 56,500
47
 บ้านโพนดวน
312 3
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อปูน
1,000 ตัว 5,000 22,000 12,500 39,500
 - ปลาสวาย
1,000 ตัว 4,000 28,000 0 32,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์)
3 ตัว 7,500 0 12,000 19,500
 - ปลูกผักสวนครัว(พื้นที่)
30 ไร่ 0 0 30,000 30,000
48
 บ้านคำกลางวังม่วง
152 2
 - ปลูกผักสวนครัว(พื้นที่)
20 ไร่ 0 0 10,800 10,800
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
49
 บ้านท่าก่อ
257 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
50
 บ้านคำครั่ง
273 2
 - ทำนา
5 ไร่ 10,000 0 10,000 20,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 0 0 10,000
51
 บ้านบุ่งคำ
121 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
       
รวม       1,501,250 1,354,450 1,031,600 3,887,300 3,887,300 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net