ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านชำแจงแมง
319 3
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
3 หลัง 0 0 64,800 64,800
2
 บ้านระโยง
761 3
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
20,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
3
 บ้านเสื่องข้าว
278 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
3,000 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
4
 บ้านสว่าง
277 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
3,000 ตัว 6,000 21,000 12,000 39,000
5
 บ้านท่าคล้อ
136 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
6
 บ้านโพธิ์กระมัล
245 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 77,500 76,500 48,000 202,000
7
 บ้านกันตรวจห้วย
88 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
8
 บ้านโศกขามป้อม
81 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 20,000 83,000
9
 บ้านโดนอาว
914 3
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ
12 แปลง 0 0 7,000 7,000
 - เพาะเห็ดฟาง
14 แปลง 0 0 8,000 8,000
10
 บ้านหนองเม็กพิทยา
204 2
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก
1,500 ตัว 3,000 10,500 25,000 38,500
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
11
 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
269 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
40 แปลง 0 0 40,000 40,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
2,000 ตัว 4,000 14,000 9,600 27,600
12
 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
335 3
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
20,000 ตัว 20,000 20,000 9,600 49,600
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 0 18,000
13
 บ้านกระหวัน (ศร)
164 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
14
 บ้านหนองใหญ่
94 1
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,500 ก้อน 15,000 0 5,000 20,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 6,000 15,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 0 0 15,000 15,000
15
 บ้านศิลาทอง
74 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 10,000 0 14,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
4 แปลง 0 0 4,000 4,000
16
 อนุบาลเบญจลักษ์
199 2
 - เลี้ยงปลา
2,000 ตัว 4,000 14,000 9,600 27,600
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 20,000 0 9,600 29,600
17
 บ้านศิวาลัย
127 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 9,600 23,100
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
18
 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
84 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
4,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 0 0 20,000 20,000
19
 บ้านโนนจิก
90 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 30,000 27,000 4,000 61,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 5,200 14,200
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
600 ก้อน 4,800 0 0 4,800
20
 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
87 1
 - ไก่พันธุ์เนื้อ
100 ตัว 1,500 3,500 12,500 17,500
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อปูน
1,500 ตัว 2,500 11,000 8,000 21,500
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
6 แปลง 0 0 6,000 6,000
21
 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
149 2
 - ไก่พันธุ์เนื้อ
200 ตัว 3,000 7,000 0 10,000
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน)
8 ตัว 5,600 10,400 0 16,000
 - ทำนา
1 ไร่ 800 1,600 600 3,000
22
 บ้านขนา
152 2
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อปูน
1,000 ตัว 1,000 1,000 12,000 14,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 7,500 21,000
 - ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 3,500 12,500 17,500
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 0 10,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 4,000 5,600 11,600
23
 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1)
193 2
 - ทำนา
2 ไร่ 800 3,200 2,000 6,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์)
8 ตัว 12,000 20,000 12,500 44,500
 - ไก่พื้นเมือง
50 ตัว 10,000 1,500 12,500 24,000
24
 บ้านไฮ(วันครู 2503)
55 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 25,000 25,500 23,200 73,700
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
12 แปลง 0 0 12,000 12,000
25
 บ้านตระกาจ
102 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
0 แปลง 0 0 4,000 4,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
10,000 ก้อน 10,000 0 0 10,000
26
 บ้านจองกอ
180 2
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
15,000 ตัว 15,000 15,000 4,800 34,800
 - ทำนา
8 ไร่ 0 0 24,000 24,000
27
 บ้านกราม
241 2
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,500 ตัว 3,000 6,000 0 9,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 20,000 51,000 0 71,000
28
 บ้านกระแชงใหญ่
670 3
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 12,000 30,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
3,000 ก้อน 30,000 0 12,000 42,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
2,000 ตัว 4,000 8,000 12,000 24,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 0 0 20,000 20,000
29
 บ้านหนองรุงพระทะเล
139 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
30
 อนุบาลศรีรัตนะ
238 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 77,500 76,500 60,000 214,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
5 แปลง 0 0 5,000 5,000
31
 บ้านสามเส้า
393 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 77,500 76,500 60,000 214,000
32
 บ้านจานทองกวาววิทยา
336 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 77,500 76,500 60,000 214,000
33
 บ้านพอกบำรุงวิทยา
60 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
34
 บ้านตาปรก
31 1
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
30 ต้น 15,000 0 0 15,000
35
 บ้านภูดินพัฒนา
176 2
 - ยางพารา(ต้น)
320 ต้น 20,200 21,400 0 41,600
36
 บ้านหนองจิก
201 2
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์
2 ตัว 40,000 4,000 12,500 56,500
37
 บ้านขนุน
38
 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
141 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
       
รวม       1,146,700 1,006,600 1,121,400 3,274,700 3,274,700 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net