ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านทัพส่วยหนองพอก
35 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 0 0 2,000
 - ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 0 0 1,500
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
50 ก้อน 5,000 0 0 5,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 0 0 2,000
2
 บ้านบอนใหญ่
164 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
30 แปลง 0 0 30,000 30,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
2 หลัง 0 0 43,200 43,200
 - ทำนา
3 ไร่ 2,400 4,800 1,800 9,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 0 25,000
3
 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
74 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - ไก่พันธุ์เนื้อ
100 ตัว 5,000 3,500 12,500 21,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 4,000 8,000 14,000
4
 บ้านหนองปลาคูณ
126 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
5
 บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
32 1
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
6
 บ้านเมืองจันทร์
194 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 77,500 76,500 60,000 214,000
7
 บ้านโดด
68 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
8
 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
54 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 4,000 5,000 11,000
9
 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ
118 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
10
 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
56 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
25 ตัว 5,000 12,750 0 17,750
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 6,400 16,400
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 4,000 5,600 11,600
11
 บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
103 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
12
 บ้านหนองห้าง
294 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
40 แปลง 0 0 40,000 40,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 9,600 23,100
 - ไก่พันธุ์เนื้อ
200 ตัว 3,000 7,000 12,500 22,500
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 9,600 29,600
13
 บ้านแสงเมืองแคน
250 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 77,500 76,500 48,000 202,000
14
 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
43 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
8 แปลง 0 0 8,000 8,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 7,500 16,500
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 9,600 29,600
15
 บ้านพงสิม
124 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 36,000 149,500
16
 บ้านหนองแปน
93 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 9,600 18,600
 - ไก่พันธุ์เนื้อ
100 ตัว 1,500 3,500 10,000 15,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
500 ก้อน 5,000 0 9,600 14,600
17
 อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
243 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก
1,500 ตัว 3,000 10,500 2,500 16,000
 - เลี้ยงเป็ดเทศ
50 ตัว 10,000 2,000 10,000 22,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
18
 เมืองคง(คงคาวิทยา)
365 3
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า
1,600 ต้น 10,000 0 0 10,000
19
 บ้านตาทอง
264 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 25,500 25,500 0 51,000
20
 บ้านหนองกก
62 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 20,000 0 0 20,000
21
 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
94 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 0 0 20,000 20,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 9,600 18,600
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 9,600 29,600
22
 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
219 2
 - ไก่พันธุ์เนื้อ
200 ตัว 3,000 7,000 10,000 20,000
 - เลี้ยงเป็ดเทศ
200 ตัว 5,000 9,000 10,000 24,000
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน)
5 ตัว 3,500 6,500 10,000 20,000
23
 บ้านหนองหงอก
130 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 0 9,600 12,600
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
15,000 ตัว 15,000 0 9,600 24,600
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 20,000 83,000
24
 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
187 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 20,000 83,000
 - ปลาดุก
1,000 บ่อ 2,000 7,000 0 9,000
 - เลี้ยงลูกสุกรแม่พันธุ์
2 ตัว 4,000 6,000 0 10,000
25
 บ้านนาโนน
144 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 62,500 51,000 45,000 158,500
26
 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
228 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
1 แปลง 0 0 1,000 1,000
 - ทำนา
1 ไร่ 800 1,600 600 3,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 22,000 0 27,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,000 37,000
27
 จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
168 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
23 แปลง 0 0 23,000 23,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - ไก่พันธุ์เนื้อ
150 ตัว 2,250 5,250 12,500 20,000
       
รวม       906,450 660,900 931,900 2,499,250 2,499,250 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net