ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านหนองอาแมะ
149 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
800 ตัว 1,600 3,200 1,400 6,200
 - ไก่พื้นเมือง
30 ตัว 450 1,050 12,500 14,000
2
 นิคมสร้างตนเอง 2
147 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 20,000 25,000 5,000 50,000
 - ปลูกกลัวย
100 ต้น 3,000 2,000 0 5,000
3
 บ้านดวน
86 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,000 32,000
4
 บ้านห้วยเสลา
272 2
 - ปลูกมันสำปะหลัง
6 ไร่ 7,800 7,800 3,600 19,200
5
 บ้านลำดวน
423 3
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า
300 ต้น 15,000 0 0 15,000
 - มะพร้าวน้ำหอม
100 ต้น 12,000 0 0 12,000
 - ปลูกมะละกอ
100 ต้น 2,000 0 0 2,000
6
 วัดบ้านจอม
110 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 0 63,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
7
 วัดบ้านชุมแสง
112 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 0 0 20,000 20,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
30 ต้น 0 0 15,000 15,000
8
 บ้านละลูน
79 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 13,000 25,000 0 38,000
 - เลี้ยงเป็ดไข่
30 ตัว 6,000 5,500 0 11,500
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 0 20,000
9
 บ้านตัวอย่าง
260 2
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 22,000 7,000 34,000
10
 วัดบ้านเมืองต่ำ
181 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
50 แปลง 0 50,000 0 50,000
11
 บ้านโคกกะชาย
242 2
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
15,000 ตัว 15,000 15,000 12,000 42,000
12
 บ้านสายตรี 16
88 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
13
 อนุบาลบ้านสะเดา
408 3
 - เลี้ยงปลา
1,500 ตัว 3,000 5,800 9,400 18,200
14
 บ้านราษฏร์นิยม
108 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 0 63,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
300 ก้อน 3,000 0 12,000 15,000
15
 บ้านนิคมสายโท 8
88 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
8 แปลง 0 0 8,000 8,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 9,600 29,600
 - ปลูกมันสำปะหลัง
2 ไร่ 2,600 2,600 1,200 6,400
16
 บ้านป่าชัน
366 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 37,500 25,500 25,000 88,000
17
 บ้านหนองตะขบ
167 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 0 0 15,000 15,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 22,000 0 27,000
18
 วัดบ้านเมืองโพธิ์
608 3
 - ปลาดุกในบ่อดิน
2,000 ตัว 4,000 14,000 0 18,000
 - เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์
3 ตัว 24,000 9,000 0 33,000
19
 วัดบ้านสนวน
329 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 77,500 76,500 0 154,000
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 22,000 0 27,000
       
รวม       437,950 420,950 246,900 1,105,800 1,105,800 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net