ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2559
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 วัดบ้านโคกสีโนนรัง
45 1
 - ปลูกผักทั่วไป
3 แปลง 0 0 3,600 3,600
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์
2 ตัว 40,000 4,000 0 44,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 0 20,000
2
 บ้านหนองพลวง
138 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 78,200 76,500 60,000 214,700
3
 บ้านโนนไม้งาม
82 1
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์
2 ตัว 40,000 4,000 12,500 56,500
 - เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์
3 ตัว 24,000 9,000 14,000 47,000
4
 บ้านหนองคอกควาย...ยุบแล้ว
16 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 38,200 25,500 25,000 88,700
5
 บ้านกล้วย
213 2
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า
100 ต้น 20,000 0 0 20,000
6
 บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)
82 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
 - ปลูกผักทั่วไป
6 แปลง 0 0 7,200 7,200
7
 บ้านโนนตำหนัก
66 1
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์)
3 ตัว 12,000 7,500 0 19,500
 - เลี้ยงเป็ดเทศ
30 ตัว 6,000 1,200 12,500 19,700
 - ทำนา
4 ไร่ 3,200 6,400 2,400 12,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
5,000 ตัว 5,000 15,000 0 20,000
8
 แกสำโรงวิทยา
67 1
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 3,500 12,500 17,500
9
 วัดบ้านหนองขาม
43 1
 - ปลูกผักทั่วไป
10 แปลง 0 0 12,000 12,000
 - ทำนา
15 ไร่ 12,000 24,000 0 36,000
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์
2 ตัว 40,000 4,000 12,500 56,500
10
 วัดปลักแรต
148 2
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว)
1,500 ตัว 7,500 6,100 0 13,600
 - เลี้ยงไก่ไข่
60 ตัว 15,600 5,000 0 20,600
 - ลูกไก่เนื้อ
1,000 ตัว 1,500 3,500 12,500 17,500
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 12,800 22,800
11
 บ้านตะคร้อ
110 1
 - ปลูกผักทั่วไป
10 แปลง 0 0 12,000 12,000
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 22,000 11,200 38,200
 - ลูกไก่เนื้อ
100 ตัว 1,500 3,500 12,500 17,500
12
 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4
354 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
200 ตัว 93,200 101,500 60,000 254,700
13
 ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
74 1
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์
2 ตัว 40,000 4,000 12,500 56,500
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
14
 วังหินประชาสรรค์
272 2
 - ปลูกมันสำปะหลัง
2 ไร่ 2,600 2,600 1,200 6,400
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
1,000 ตัว 10,000 30,000 0 40,000
15
 บ้านคึมหญ้านาง
54 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - ไก่พื้นเมือง
30 ตัว 6,000 900 12,500 19,400
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์)
3 ตัว 12,000 7,500 12,500 32,000
16
 บ้านละเลิงหิน
64 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
1,000 ตัว 10,000 30,000 0 40,000
17
 บ้านหนองแวง(ประทาย)
113 1
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
18
 บ้านกระเบื้อง
57 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 4,000 11,200 17,200
 - ทำนา
3 ไร่ 2,400 4,800 1,800 9,000
19
 ช่องแมวพิทยา
176 2
 - ปลูกผักทั่วไป
12 แปลง 0 0 14,400 14,400
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ไก่พื้นเมือง
50 ตัว 10,000 1,500 12,500 24,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 0 25,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
20
 ราษฎร์สโมสร
365 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
200 ตัว 93,200 101,500 0 194,700
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
3,000 ก้อน 30,000 0 12,800 42,800
 - ทำนา
10 ไร่ 8,000 16,000 6,000 30,000
21
 บ้านมาบป่าแดง
79 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 0 114,200
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
22
 วัดบ้านทุ่งสว่าง
275 2
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 10,000 0 0 10,000
 - เลี้ยงปลา
10,000 ตัว 10,000 17,000 0 27,000
 - เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์
5 ตัว 5,000 15,000 0 20,000
 - ปลูกผักทั่วไป
3 แปลง 0 0 2,500 2,500
23
 คูเตยราษฎร์สามัคคี
66 1
 - ปลาเทโพ/เทพา/เขียวมรกต 1,500 ตัว/ไร่
500 ตัว 2,500 20,000 0 22,500
 - ปลาบึก 1 ไร่ (2,400 ตร.ม.) 1,200 ตัว/ไร่
100 ตัว 17,000 4,000 0 21,000
24
 หนองอ้อวิทยาคม
96 1
 - ปลูกผักทั่วไป
5 แปลง 0 0 6,000 6,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
5,000 ตัว 5,000 15,000 3,000 23,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 38,200 25,500 25,000 88,700
25
 บ้านครบุรีศึกษา
273 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 78,200 76,500 60,000 214,700
26
 บ้านโคกเพชร
93 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 30,000 0 40,000
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ
0 แปลง 3,450 0 0 3,450
27
 โนนเพ็ดวิทยา
48 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 38,200 25,500 25,000 88,700
28
 วัดบ้านนางิ้ว
53 1
 - ปลูกผักสวนครัว(พื้นที่)
0 ไร่ 0 0 14,900 14,900
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
29
 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
131 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
30
 บ้านช่องแมว
168 2
 - เลี้ยงลูกหมูป่า
8 ตัว 12,000 20,000 12,500 44,500
31
 บ้านลำทะเมนชัย
129 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
32
 พิมายสามัคคี 1
686 3
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
3 หลัง 0 0 64,800 64,800
33
 บ้านหนองมะเขือ
342 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
200 ตัว 93,200 101,500 60,000 254,700
34
 บ้านหนองตาด
120 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
35
 บ้านฝาง
26 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 30,000 0 40,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 10,000 25,500 0 35,500
 - ปลูกผักทั่วไป
8 แปลง 0 0 9,600 9,600
36
 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
273 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
60 ตัว 12,000 25,500 0 37,500
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
3,000 ก้อน 17,200 0 12,800 30,000
37
 บ้านหนองม่วง
42 1
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 0 12,000 14,000
38
 คมเพชรวิทยาคาร
91 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
39
 วัดบ้านสี่เหลี่ยม
135 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก
0 ตัว 0 0 0 0
40
 บ้านหนองจานใต้
233 2
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,500 ตัว 7,500 33,000 0 40,500
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
 - ทำนา
1 ไร่ 800 1,600 600 3,000
 - เลี้ยงลูกหมูป่า
5 ตัว 7,500 12,500 0 20,000
41
 บ้านดอนวัว
52 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 23,750 30,000 0 53,750
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
42
 บ้านขุยวิทยา
228 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 78,200 76,500 60,000 214,700
43
 ประโดกสามัคคี
89 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
44
 บ้านหันเตย
99 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
45
 บ้านประทาย
94 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
80 ต้น 4,000 1,600 24,000 29,600
46
 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ
40 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 38,200 25,500 25,000 88,700
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก
1,000 ตัว 2,000 7,000 2,500 11,500
47
 บ้านตลาดไทร
131 2
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์)
5 ตัว 20,000 10,000 12,500 42,500
 - ไก่พื้นเมือง
50 ตัว 10,000 1,500 12,500 24,000
48
 บ้านละโว้
49
 ดอนใหญ่พัฒนา
 - ปลูกผักทั่วไป
28 แปลง 0 0 33,600 33,600
 - ทำนา
3 ไร่ 2,400 4,800 1,800 9,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลูกยูคาลิปตัส
1 ต้น 2,300 2,700 600 5,600
       
รวม       2,001,000 1,677,700 1,411,400 5,090,100 5,090,100 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net