ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2559
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 1

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านหนองไทร
418 3
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 2,100 11,100
 - ปลูกผักทั่วไป
13 แปลง 0 0 15,600 15,600
2
 บ้านโคกชะแง้
122 2
 - ไก่พื้นเมือง
50 ตัว 750 1,750 6,800 9,300
 - เลี้ยงลูกสุกรแม่พันธุ์
2 ตัว 13,400 3,600 0 17,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
500 ก้อน 5,000 0 3,000 8,000
3
 วัดไพรสนฑ์
88 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
4
 บ้านท่าบันได
122 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
2 หลัง 0 0 43,200 43,200
5
 บ้านทอนพลา
53 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 38,200 25,500 25,000 88,700
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 10,000 0 12,800 22,800
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
6
 บ้านท่าข้าม
83 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 5,000 51,000 45,000 101,000
 - ยางพารา(ต้น)
80 ต้น 4,800 1,600 0 6,400
 - ปลูกผักทั่วไป
6 แปลง 0 0 7,200 7,200
7
 บ้านเขาไม้แก้ว
88 1
 - ปาล์ม(ต้น)
120 ต้น 9,600 2,400 1,800 13,800
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 30,000 51,000 0 81,000
8
 บ้านป่าแก่
66 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 48,000 0 111,200
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 12,800 22,800
9
 วัดเชี่ยวชาญกิจ
142 2
 - ปลูกผักทั่วไป
5 แปลง 0 0 5,500 5,500
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 78,200 76,500 25,000 179,700
10
 บ้านทุ่งค่าย
263 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 38,200 5,500 10,000 53,700
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 2,000 11,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
140 ก้อน 1,400 0 12,800 14,200
 - ปลูกผักทั่วไป
5 แปลง 0 0 6,000 6,000
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
2 หลัง 0 0 8,000 8,000
11
 บ้านบางยาง
166 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 20,000 0 10,000 30,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
800 ก้อน 8,000 0 0 8,000
 - ปลูกผักทั่วไป
2 แปลง 0 0 2,400 2,400
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 6,200 0 8,200
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 300 2,500 0 2,800
       
รวม       366,050 303,550 281,800 951,400 951,400 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net