ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2559
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านดอนเตาเหล็ก
61 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
2
 บ้านโป่งโพธิ์
56 1
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
3
 โนนศิลาเหล่าเกษตร
68 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 30,000 0 40,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
30 ต้น 4,500 3,000 7,500 15,000
4
 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
147 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 24,000 0 0 24,000
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,500 ตัว 7,500 33,000 0 40,500
 - เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์
5 ตัว 40,000 15,000 14,000 69,000
 - ทำนา
2 ไร่ 1,600 3,200 1,200 6,000
5
 บ้านตลุกหิน
89 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
6
 บ้านโนนสาวเอ้
36 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 2,000 0 24,000 26,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
7
 บ้านโนนสง่า
128 2
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
15,000 ตัว 15,000 45,000 2,250 62,250
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
8
 บ้านดอนหัน
45 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 30,000 4,800 44,800
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 38,200 25,500 25,000 88,700
 - ปลูกผักทั่วไป
0 แปลง 3,000 0 0 3,000
9
 บ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง)
21 1
 - ปลาดุก
1,000 บ่อ 2,000 7,000 0 9,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 41,200 20,800 10,000 72,000
 - ปลูกผักทั่วไป
4 แปลง 1,000 2,100 2,800 5,900
10
 บ้านนาสมบูรณ์
67 1
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 7,000 11,200 20,200
11
 คุรุราษฎร์วิทยา
322 3
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์
2 ตัว 40,000 0 12,500 52,500
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
12
 บ้านถนนกลาง
69 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 30,000 0 40,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
13
 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น
191 2
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์)
8 ตัว 12,000 20,000 12,500 44,500
14
 บ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์)
379 3
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์)
8 ตัว 12,000 20,000 0 32,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 50,500 1,000 114,700
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 4,000 0 6,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
5,000 ตัว 5,000 5,000 0 10,000
15
 บ้านหนองไผ่ล้อม
189 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 14,220 45,400 0 59,620
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
300 ตัว 600 1,040 0 1,640
 - ปลาดุกในบ่อดิน
2,000 ตัว 4,000 6,250 0 10,250
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
800 ก้อน 8,000 0 0 8,000
16
 เนรมิตศึกษา
391 3
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก
2,000 ตัว 4,000 14,000 5,000 23,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
2,000 ตัว 4,000 8,000 22,400 34,400
 - ทำนา
2 ไร่ 1,600 3,200 1,200 6,000
17
 บ้านหนองพีพ่วน
127 2
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 24,000 0 0 24,000
18
 บ้านโนนงิ้วงาม
129 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 48,500 31,000 20,000 99,500
19
 บ้านโนนเพิ่ม
132 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 78,200 76,500 60,000 214,700
20
 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน
109 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
21
 บ้านโคกสูง-วังศิลา
136 2
 - เลี้ยงเป็ดเทศ
100 ตัว 2,500 4,500 12,500 19,500
22
 บ้านหนองไรไก่
76 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
23
 บ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว)
96 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
400 ตัว 800 1,600 0 2,400
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
24
 ชุมชนแท่นประจัน
415 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 20,000 35,750 0 55,750
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
20,000 ตัว 20,000 20,000 0 40,000
25
 บ้านหนองปลามันหนองไร่
71 1
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ
10 แปลง 2,500 500 2,000 5,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 10,000 0 2,000 12,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 1,000 3,000 0 4,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
500 ตัว 1,500 2,500 2,000 6,000
26
 บ้านหนองดินดำ
37 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 38,200 25,500 25,000 88,700
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
27
 บ้านเหล่ากาดย่า
40 1
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 27,060 30,000 22,740 79,800
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
500 ก้อน 5,000 0 0 5,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 5,000 0 7,000
28
 บ้านหินรอยเมย
40 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 38,200 25,500 25,000 88,700
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
500 ก้อน 5,000 0 12,800 17,800
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
5 แปลง 300 2,100 6,000 8,400
29
 บ้านโคกไพรวัน
42 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 30,000 0 40,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 38,200 25,500 25,000 88,700
30
 ชัยชุมพลวิทยา
213 2
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
500 ตัว 2,500 11,000 0 13,500
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 0 0 24,000 24,000
 - เลี้ยงเป็ดเทศ
100 ตัว 2,500 4,500 12,500 19,500
31
 บ้านท่ามะไฟหวาน
219 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 20,000 10,000 30,000 60,000
 - ปลาดุก
2,000 บ่อ 4,000 6,000 0 10,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 0 20,000
32
 บ้านโปร่ง
41 1
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เลี้ยงสุกรขุน
5 ตัว 5,000 15,000 12,000 32,000
 - เลี้ยงลูกหมูป่า
5 ตัว 7,500 12,500 10,000 30,000
33
 บ้านหนองคู
225 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 78,200 76,500 60,000 214,700
34
 บ้านสารจอดเก่า
114 1
 - ไก่พื้นเมือง
200 ตัว 3,000 7,000 12,500 22,500
35
 บ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ)
333 3
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
15,000 ตัว 15,000 45,000 0 60,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 10,000 0 0 10,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
40 ต้น 6,000 4,000 10,000 20,000
36
 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา
76 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
37
 บ้านโนนชาด
22 1
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 8,000 0 10,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
30 ตัว 6,000 5,000 3,000 14,000
38
 บ้านโคกล่าม
92 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 1,800 10,800
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
24 แปลง 1,200 0 0 1,200
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
500 ก้อน 5,000 0 0 5,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 0 114,200
39
 บ้านซำมูลนาก
185 2
 - ทำนา
10 ไร่ 8,000 16,000 6,000 30,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
30 แปลง 0 0 36,000 36,000
40
 บ้านขามป้อม
122 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,500 45,000 159,700
41
 บ้านดงเมย
67 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
42
 บ้านนาแก
378 3
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 0 18,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 0 20,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 12,000 0 0 12,000
 - ไก่พื้นเมือง
200 ตัว 3,000 7,000 0 10,000
 - เลี้ยงสุกรขุน
5 ตัว 5,000 15,000 0 20,000
43
 บ้านกุดแดง
29 1
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
25 ต้น 3,750 2,500 6,250 12,500
44
 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
132 2
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก
1,500 ตัว 3,000 10,500 5,000 18,500
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
45
 ชุมชนบ้านเมืองเก่า
166 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 0 10,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 1,500 4,500 0 6,000
       
รวม       1,522,930 1,433,440 1,072,840 4,029,210 4,029,210 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net