ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2559
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ระนอง

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านหินดาด
66 1
2
 บ้านเกาะช้าง
81 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
3
 บ้านขจัดภัย
309 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
200 ตัว 93,200 101,500 60,000 254,700
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 0 0 0 0
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
3,000 ก้อน 30,000 0 12,800 42,800
 - ปาล์ม(แปลง)
3 แปลง 0 0 0 0
 - ยางพารา(แปลง)
3 แปลง 0 0 0 0
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
3 หลัง 0 0 0 0
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
30 แปลง 0 0 0 0
4
 บ้านเขานางหงส์
216 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
12 แปลง 0 0 14,400 14,400
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 2,000 0 12,000 14,000
 - เลี้ยงลูกหมูป่า
8 ตัว 12,000 0 12,500 24,500
5
 บ้านเกาะเหลา
58 1
 - แปรรูปอาหารทะเล
325 กก. 0 0 30,000 30,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
6
 บ้านนกงาง
231 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
15,000 ตัว 3,000 10,000 12,000 25,000
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
11 แปลง 0 0 12,500 12,500
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 0 0 12,500 12,500
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 0 25,000 0 25,000
7
 บ้านบางกลาง
163 2
 - ปุ๋ยหมัก(กระสอบ)
10 กระสอบ 0 8,000 0 8,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
500 ตัว 1,500 3,000 0 4,500
8
 บ้านเกาะสินไห
337 3
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
18 แปลง 0 0 21,600 21,600
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
4,000 ก้อน 4,000 0 2,500 6,500
 - แปรรูปอาหารทะเล
325 กก. 0 0 30,000 30,000
9
 บ้านคลองของ
83 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
4,000 ก้อน 2,700 0 0 2,700
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
200 ตัว 400 800 4,800 6,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 3,700 0 0 3,700
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อปูน
0 ตัว 0 0 0 0
10
 บ้านปากน้ำ
126 2
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 4,000 7,500 21,600 33,100
11
 บ้านหินวัว
127 2
 - เลี้ยงลูกหมูป่า
5 ตัว 7,500 12,500 12,500 32,500
 - ปลูกผักเหลียง
600 ต้น 12,000 0 0 12,000
12
 บ้านปลายคลอง
99 1
 - ยางพารา(ต้น)
600 ต้น 0 0 48,000 48,000
 - ยางพารา(ต้น)
1,000 ต้น 0 0 0 0
13
 นิคมสงเคราะห์
719 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
14
 บ้านละอุ่นใต้
133 2
 - ปลูกผักเหลียง
200 ต้น 8,000 0 0 8,000
 - โรงเรือนปุ๋ยหมัก
1 หลัง 0 0 35,000 35,000
 - ปุ๋ยเคมี
10 ประสอบ 0 9,800 0 9,800
15
 บ้านแหลมนาว
37 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 0 0 9,000 9,000
16
 บ้านทะเลนอก
46 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 5,000 15,000
       
รวม       324,400 294,100 547,500 1,166,000 1,166,000 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net