ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2559
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สมุทรสาคร

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 วัดเจริญสุขาราม
109 1
 - ปลูกผักทั่วไป
10 แปลง 0 0 12,000 12,000
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 0 0 50,000 50,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
2
 วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง)
161 2
 - ปลูกผักทั่วไป
20 แปลง 0 0 24,000 24,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,500 ก้อน 25,000 0 12,800 37,800
3
 วัดศรีเมือง
643 3
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 0 0 24,000 24,000
4
  บ้านดอนไก่ดี
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลาดุกในบ่อดิน
2,000 ตัว 4,000 14,000 0 18,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
3,000 ก้อน 30,000 0 12,800 42,800
5
 บ้านคลองหลวง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
6
 บ้านวังจรเข้
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
4,000 ตัว 4,000 12,000 0 16,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
7
 วัดเจ็ดริ้ว
 - ปลูกผักทั่วไป
26 แปลง 0 0 31,200 31,200
8
 อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ
20 แปลง 0 0 24,000 24,000
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 12,000 30,000
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน)
3,000 ก้อน 30,000 0 12,000 42,000
       
รวม       225,200 108,500 387,000 720,700 720,700 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net