ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2559
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านหนองปลากระดี่
155 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,800 37,800
2
 วัดวังคัน
138 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,800 37,800
 - ปลูกผักทั่วไป
8 แปลง 0 0 9,600 9,600
3
 บ้านหนองแหน
125 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ลูกเป็ดเทศ
200 ตัว 5,000 9,000 12,500 26,500
4
 วัดกกเต็น
250 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,800 37,800
5
 บ้านหนองขาม
84 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
6
 บ้านหนองแขม
68 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
7
 บ้านสระบัวก่ำ
104 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลูกผักทั่วไป
10 แปลง 0 0 12,000 12,000
8
 วัดหนองไผ่
143 2
 - ปลูกผักสวนครัว(ต้น)
0 ต้น 400 1,000 0 1,400
 - ปลูกผักสวนครัว(ต้น)
30 ต้น 3,000 0 0 3,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 0 10,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
5,000 ตัว 5,000 15,000 0 20,000
9
 วัดไทร
87 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
10
 วัดสามเอก
83 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 12,800 22,800
11
 อนุบาลด่านช้าง
1557 3
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
3,000 ก้อน 30,000 0 12,800 42,800
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
12
 วัดดอนประดู่
96 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
13
 บ้านละว้าวังควาย
296 2
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,500 ตัว 7,500 33,000 22,400 62,900
14
 วัดบ้านสระ
154 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - ปลูกผักทั่วไป
10 แปลง 0 0 12,000 12,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 10,000 0 12,800 22,800
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
600 ตัว 1,200 2,400 6,000 9,600
15
 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
257 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
16
 วัดหนองสังข์ทอง
104 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 0 10,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 20,000 18,600 12,100 50,700
17
 วัดนางพิมพ์
136 2
18
 วัดสุวรรณตะไล
63 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปุ๋ยคอก
50 ถุง 0 1,500 0 1,500
 - เมล็ดผักสวนครัว
20 ซอง 1,000 0 0 1,000
 - ปลูกมะละกอ
60 ต้น 900 0 0 900
 - ปลูกมะม่วง
60 ต้น 9,000 0 0 9,000
 - วัสดุอุปกรณ์การเกษตร
4 รายการ 4,100 0 0 4,100
 - ดิน
200 ถุง 2,000 0 0 2,000
       
รวม       518,900 291,500 489,800 1,300,200 1,300,200 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net