ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2559
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
257 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 0 0 10,000 10,000
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
0 หลัง 0 0 15,000 15,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
20 ต้น 0 0 10,000 10,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
0 ก้อน 0 0 10,000 10,000
2
 บ้านคลองช้าง
80 1
 - ทำนา
10 ไร่ 8,000 12,000 4,000 24,000
3
 ชุมชนวัดบ้านดง
229 2
 - ลูกไก่เนื้อ
200 ตัว 3,000 7,000 12,500 22,500
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
6,000 ตัว 6,000 18,000 0 24,000
4
 บ้านหนองกระบาก
80 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 16,800 25,800
 - ลูกไก่เนื้อ
100 ตัว 0 3,300 12,500 15,800
5
 บ้านป่าแดง
503 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
200 ตัว 93,200 101,500 60,000 254,700
 - เลี้ยงลูกหมูป่า
7 ตัว 28,000 6,500 12,500 47,000
6
 บ้านพร้าว
186 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 78,200 76,500 60,000 214,700
7
 บ้านห้วยท้องฟาน
168 2
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
1,000 ตัว 5,000 1,250 500 6,750
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 12,800 22,800
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
8
 บ้านเนินทอง
300 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
6 แปลง 0 0 6,400 6,400
 - เลี้ยงไก่ไข่
200 ตัว 40,000 10,000 0 50,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 0 20,000
 - ปลูกมันสำปะหลัง
5 ไร่ 7,150 7,150 3,700 18,000
9
 บ้านบุ่งวิทยา
151 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,800 37,800
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 12,000 12,000
 - เลี้ยงปลา
3,000 ตัว 3,000 9,000 10,500 22,500
10
 ชุมชนดิฎฐอำรุง
122 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
2 หลัง 0 0 43,200 43,200
 - ลูกไก่เนื้อ
200 ตัว 3,000 7,000 25,000 35,000
11
 บ้านขุนน้ำคับ
185 2
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 20,000 30,000 0 50,000
 - เลี้ยงลูกหมูป่า
8 ตัว 12,000 20,000 12,500 44,500
12
 บ้านป่าซ่าน
123 2
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,500 ก้อน 25,000 0 0 25,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
 - ปุ๋ยหมัก
1 โรง 1,900 0 21,100 23,000
 - ปลูกพืชผลไม้
7 งาน 0 0 7,480 7,480
13
 กัลยาณิวัฒนา 1
212 2
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - เลี้ยงไก่ไข่
150 ตัว 39,000 21,000 60,000 120,000
14
 บ้านสวนเมี่ยง
214 2
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,500 ก้อน 25,000 0 12,800 37,800
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
2 หลัง 0 0 43,200 43,200
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,500 ตัว 3,000 6,000 16,800 25,800
15
 บ้านขอนสองสลึง
41 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - ปลูกมันสำปะหลัง
7 ไร่ 9,100 9,100 4,200 22,400
16
 บ้านห้วยทรายเหนือ
193 2
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง
50 ตัว 10,000 1,500 0 11,500
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
5 แปลง 0 0 6,000 6,000
 - เลี้ยงแพะ
5 ตัว 14,000 10,000 12,500 36,500
17
 บ้านน้ำพริก
137 2
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 5,600 19,100
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,200 ตัว 2,400 4,800 10,400 17,600
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,200 ก้อน 12,000 0 12,800 24,800
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
6 แปลง 0 0 7,200 7,200
 - ปลูกไผ่(ไร่)
0 ไร่ 15,200 4,800 0 20,000
18
 วัดน้ำคบ
172 2
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
50 ต้น 0 0 25,000 25,000
19
 บ้านท่าสะแก
269 2
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
1,500 ตัว 7,500 33,000 0 40,500
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
15,000 ตัว 15,000 45,000 0 60,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,500 ตัว 3,000 6,000 16,800 25,800
20
 วัดหนองหม้อแกง
52 1
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 2,000 0 5,300 7,300
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 1,000 0 3,000
21
 บ้านนาเมือง
55 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
22
 ราษฎร์บำรุง
31 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
23
 บ้านยางโกลน
63 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
10,000 ตัว 10,000 30,000 24,000 64,000
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 3,500 12,500 17,500
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
8 แปลง 0 0 9,600 9,600
       
รวม       700,150 558,400 887,180 2,145,730 2,145,730 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net