ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2559
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านหินลาด
52 1
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
1,000 ตัว 5,000 22,000 11,200 38,200
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 38,200 25,500 25,000 88,700
 - ปลูกมันสำปะหลัง
5 ไร่ 6,500 6,500 3,000 16,000
2
 บ้านหนองไผ่
204 2
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 10,000 0 12,800 22,800
3
 บ้านหนองกุลา
581 3
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 20,000 15,000 0 35,000
4
 วัดดงโคกขาม
105 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 12,500 126,700
5
 วัดวังเป็ด
78 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
20 แปลง 0 0 24,000 24,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
750 ตัว 1,500 5,250 0 6,750
6
 วัดแหลมโพธิ์
128 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
 - เลี้ยงจิ้งหรีด
3 ขัน 13,500 0 0 13,500
 - เลี้ยงไก่ไข่
1,000 ตัว 63,200 0 25,000 88,200
7
 สะพานที่ 3
166 2
 - ปลูกผักทั่วไป
0 แปลง 5,000 0 0 5,000
 - ปลูกผักปลอดสาร
0 หลัง 5,000 0 0 5,000
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
2,000 ตัว 4,000 1,000 0 5,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
500 ก้อน 5,000 0 0 5,000
8
 วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
443 3
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,500 ตัว 3,000 10,500 0 13,500
 - เลี้ยงปลานิลในกระชัง
1,000 ตัว 5,000 11,000 12,000 28,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,500 ก้อน 25,000 0 0 25,000
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ
25 แปลง 5,000 0 0 5,000
9
 วัดวังอิทก
157 2
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
500 ก้อน 5,000 0 10,000 15,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
50 ต้น 25,000 0 0 25,000
10
 วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
797 3
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 280 0 2,280
       
รวม       335,100 165,530 169,900 670,530 670,530 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net