ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2559
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านแม่สาน
50 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 9,700 18,700
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 22,000 14,000 41,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 9,600 14,400 1,000 25,000
2
 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)
44 1
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
5,000 ตัว 5,000 15,000 0 20,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 10,000 0 12,000 22,000
3
 บ้านธารน้ำทิพย์
83 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
4
 บ้านห้วยไคร้
183 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
2 หลัง 0 0 43,200 43,200
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
 - ลูกไก่เนื้อ
200 ตัว 3,000 7,000 12,500 22,500
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,500 ก้อน 25,000 0 12,800 37,800
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,500 ตัว 3,000 6,000 16,800 25,800
5
 บ้านแม่ท่าแพ
261 2
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
15,000 ตัว 15,000 45,000 24,000 84,000
6
 บ้านห้วยโป้
200 2
 - ปลูกไม้ยืนต้น
500 ต้น 25,000 1,000 0 26,000
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 10,000 5,000 0 15,000
 - เลี้ยงลูกหมูป่า
5 ตัว 5,000 0 0 5,000
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
5,000 ตัว 5,000 0 0 5,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
6,000 ก้อน 6,000 0 0 6,000
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ
2 แปลง 3,000 0 0 3,000
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
10 ต้น 0 0 5,000 5,000
7
 บ้านวังไฟไหม้
71 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 52,500 61,000 45,000 158,500
8
 บ้านแก่ง
177 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
1,000 ก้อน 10,000 0 12,600 22,600
9
 วัดไผ่ล้อม
86 1
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
18 แปลง 0 0 21,600 21,600
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 5,000 18,500
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 4,000 11,200 17,200
10
 บ้านแม่คุ
96 1
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 4,000 11,200 17,200
       
รวม       271,300 277,400 360,200 908,900 908,900 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net