ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2559
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 วัดขุนซ่อง
556 3
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
2 หลัง 0 0 43,200 43,200
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
2
 วัดสิงห์
141 2
 - ปลูกกลัวย
400 ต้น 20,000 8,000 0 28,000
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
3
 บ้านวังไม้แดง
344 3
 - ปลูกผักทั่วไป
20 แปลง 0 0 24,000 24,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
4
 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
45 1
 - ปลูกผักทั่วไป
5 แปลง 0 0 6,000 6,000
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 12,800 22,800
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
10 ต้น 1,500 1,000 2,500 5,000
5
 บ้านเขาแก้ววิทยา
272 2
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,500 ตัว 7,500 33,000 0 40,500
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 0 0 21,600 21,600
6
 บ้านช่องกะพัด
511 3
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
2 หลัง 0 0 43,200 43,200
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
1,000 ตัว 2,000 4,000 11,200 17,200
7
 วัดโป่งแรด
81 1
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
8
 บ้านโคกวัด
140 2
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 63,200 51,000 45,000 159,200
9
 บ้านคลองกะพง
70 1
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 22,000 8,400 35,400
 - ปลูกผักทั่วไป
20 แปลง 0 0 24,000 24,000
10
 วัดรำพัน
192 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,500 ก้อน 25,000 0 12,800 37,800
11
 วัดสามผาน
150 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
2 หลัง 0 0 43,200 43,200
 - ปลูกผักทั่วไป
10 แปลง 0 0 12,000 12,000
12
 วัดเนินยาง
40 1
 - ปลูกผักทั่วไป
5 แปลง 0 0 6,000 6,000
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์
50 ต้น 25,000 0 0 25,000
13
 บ้านวังอีแอ่น
351 3
 - เลี้ยงปลานิลในกระชัง
2,000 ตัว 10,000 40,000 0 50,000
       
รวม       417,600 268,000 516,300 1,201,900 1,201,900 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net