ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2559
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
2
 บ้านโสกคลอง
3
 บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
4
 บ้านหนองซอน
5
 บ้านวังยาววิทยายน
6
 อนุบาลชื่นชม
7
 บ้านจานโนนสูง
8
 บ้านน้ำจ้อย...ยุบแล้ว
9
 บ้านค้อ
10
 บ้านหนองไห
       
รวม        

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net