ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2559
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ลักษณะของโครงการ ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม รวมงบที่อนุมัติรายโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม ใหม่ ต่อเนื่อง จำนวน/หน่วย งบวัสดุ/อุปกรณ์ (บาท) งบอาหาร/วัคซีน งบโรงเรียนลงทุน รวมงบที่ขอ
1
 บ้านสองคอน
72 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
2,000 ตัว 4,000 14,000 0 18,000
2
 บ้านโชคชัย
46 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 12,000 21,000
3
 บ้านโพนทอง
104 1
 - ปลาสวาย
1,000 ตัว 4,000 28,000 0 32,000
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน)
5 ตัว 3,500 6,500 12,500 22,500
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 1,500 3,500 12,500 17,500
 - เลี้ยงเป็ดเทศ
100 ตัว 2,500 4,500 0 7,000
4
 บ้านฝั่งเพ
199 2
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน)
3 ตัว 24,000 9,000 14,000 47,000
5
 บ้านหนองอ้ม
247 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 12,800 22,800
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก
1,500 ตัว 3,000 10,500 5,000 18,500
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
4 แปลง 0 0 4,800 4,800
6
 บ้านเสาเล้า
153 2
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก
1,500 ตัว 3,000 10,500 5,000 18,500
7
 บ้านหนองแปก
282 2
 - เลี้ยงสุกรขุน
8 ตัว 8,000 24,000 12,500 44,500
8
 บ้านซำหวาย
273 2
 - เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์
4 ตัว 32,000 12,000 14,000 58,000
9
 บ้านหาดทรายคูณ
254 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 15,000 25,500 17,050 57,550
 - เลี้ยงเป็ดเทศ
30 ตัว 6,000 1,200 1,500 8,700
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
500 ตัว 1,000 3,500 1,850 6,350
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
10 แปลง 0 0 1,200 1,200
10
 บ้านหนองหัวลิงหนองขอน
127 2
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 36,000 15,500 23,500 75,000
11
 บ้านหัวแข้
130 2
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
2,000 ก้อน 20,000 0 12,800 32,800
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
1 หลัง 3,500 1,900 21,600 27,000
12
 บ้านดงเมย
162 2
13
 บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก)
319 3
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
3,000 ก้อน 30,000 0 12,800 42,800
14
 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)
87 1
 - ปลากินพืชในบ่อดิน
500 ตัว 1,000 3,500 12,000 16,500
 - เพาะเห็ด(ก้อน)
1,000 ก้อน 10,000 0 6,000 16,000
15
 บ้านแสนถาวร
51 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
50 ตัว 19,100 12,750 12,500 44,350
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 22,000 8,650 35,650
16
 บ้านอิสานเศรษฐกิจ
45 1
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,000 ตัว 2,000 7,000 11,000 20,000
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
1,000 ตัว 5,000 22,000 5,000 32,000
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง
50 ตัว 750 1,750 8,000 10,500
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน)
5 แปลง 0 0 4,500 4,500
17
 อนุบาลน้ำขุ่น
293 2
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
1,500 ตัว 3,000 10,500 12,000 25,500
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
2 หลัง 0 0 43,200 43,200
18
 บ้านโนน
130 2
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม.
2 หลัง 0 0 43,200 43,200
19
 บ้านแก้งสว่าง
55 1
 - เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์)
5 ตัว 7,500 12,500 12,500 32,500
20
 บ้านนาอุดม
48 1
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 6,000 15,000
21
 บ้านหนองขอน
89 1
 - เลี้ยงไก่ไข่
100 ตัว 42,500 42,500 0 85,000
22
 บ้านโนนสวาง(น้ำยืน)
78 1
 - เลี้ยงลูกสุกรแม่พันธุ์
2 ตัว 4,000 6,000 12,500 22,500
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง
100 ตัว 1,500 3,500 0 5,000
 - ลูกไก่เนื้อ
100 ตัว 1,500 3,500 0 5,000
 - ปลาดุกในบ่อดิน
1,000 ตัว 2,000 7,000 0 9,000
       
รวม       315,850 338,600 394,450 1,048,900 1,048,900 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net